INTRAOPERAČNÍ MAPOVÁNÍ A MONITORACE SUPRATENTORIÁLNÍCH EXPANZÍ V MOTORICKÉ OBLASTI

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Nádory mozku

Číslo abstraktu: 14

Autoři: MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.

Úvod:

Prioritou resekce mozkových expanzí je zachování funkce. Ta je nadřazena radikalitě resekce. Zvláště u vysokostupňových gliomů (HGG) každý pooperační deficit významně snižuje kvalitu života a mnohdy je trvalý, vzhledem ke krátké životní prognóze. Intraoperační mapování a monitorace motorických oblastí a drah snižuje perioperační morbiditu díky včasnému ovlivnění postupu a radikality resekce.

Cíl sdělení:

Prezentace použití intraoperačního mapování a monitorace motorických funkcí během resekcí supratentoriálních expanzí.

Materiál a metodika:

Předmětem je prezentace dvou sérií:

  1. 25 pacientů se solitární intracerebrální supratentoriální expanzí v blízkosti, nebo infiltrující kortikospinální dráhu (CST) dle předoperačního MRI T2 a diffusion tensor imaging (DTI).
  2. 42 pacientů s konvexitárním a parasagitálním meningeomem v rolandické oblasti velkého mozku.

Ad1) Byl sledován soulad mezi subkortikálním mapováním průběhu CST v resekční dutině, vzdáleností místa stimulace od CST dle DTI traktografie. Hranice významnosti prahového podnětu k vybavení motorické odpovědi (MEP) byla stanovena 5mA. Korelace mezi prahovou intenzitou pro MEP a vzdáleností od CST byla prokázána. Mapování CST bylo spolehlivější, než DTI. MRI radikální resekce bylo dosaženo v 17 (68 %), subtotální v 5 (24 %) a parciální ve 3 (12 %) případech. Pooperační deficit nastal u 8 (32 %), trvalý pouze v jednom případě (4 %).

Ad 2) Primární motorický kortex (PMC) byl určen kortikální mapování monopolární stimulací. Během resekce v místě preparace byla sledována prahová intenzita simulace pro MEP. Na základě topografie PMC, uložení meningeomu a adheze ke kortexu byl ovlivněn postup preparace. Pouze v rozsahu PMC a zároveň zaniklé hranici mezi tumorem a mozkem byla ponechána slupka tumoru. Mimo PMC byla resekce radikální. Radikální resekce (Simpson I a II) byla dosažena v 30 (71,4 %), parciální (Simpson IV) ve 12 (28,6 %) případech. Pooperační deficit vznikl u 8 (19,0 %), trvalý u 3 (7,1 %).

Závěr:

Intraoperační mapování a monitorace motorické kůry a CST přispívá k bezpečnosti resekce v elokventních zónách mozku.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2015