Intravenózní vinorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_14

Autoři: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Jana Keilová; MUDr. Tereza Janásková; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Jiří Chalupa; MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Bohdan Kadlec; MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

Úvod

Karcinom plic je v České republice na prvním místě v mortalitě na zhoubná onemocnění. Přibližně 80 % karcinomů plic jsou nemalobuněčné karcinomy plic (NSCLC), u 65 % těchto nemocných se jedná v době diagnózy o onemocnění místně pokročilé nebo metastatické. Pro nemocné s pokročilým karcinomem plic je v první linii za standardní léčbu považována léčba platinovým derivátem (cisplatinou nebo karboplatinou) v kombinaci s preparátem třetí generace (paklitaxelem, docetaxelem, vinorelbine, gemcitabinem). U mnoha nemocných však i při této léčbě dochází během 3 až 6 měsíců k progresi. Přežití se v běžné populaci pohybuje mezi 8–10 měsíci. V této situaci je zapotřebí hledat takový chemoterapeutický režim, jehož podávání je jednoduché a toxicita je přijatelná.

Cíl práce

Cílem naší studie je vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby intravenózním vinorelbinem (Vbiv) den 1. a perorálním vinorelbinem den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic.

Soubor nemocných a metody

Nemocní s pokročilým NSCLC byli léčeni NVBiv 25 mg/m² D1 a NVBo 60 mg/m² D8 v kombinaci s karboplatinou (CBDCA) AUC 5 D1 každé 3 týdny. U nemocných klinického stadia III následovala radioterapie. Hodnotili jsme odpověď na léčbu, medián přežití a čas do progrese.

Výsledky

Léčeno bylo 153 nemocných s pokročilým NSCLC: 121 mužů (79 %) a 32 žen (21 %), medián věku byl 65 let. ECOG performance status (PS) v době zahájení léčby byl 0 u 34 nemocných, PS 1 u 107 a PS 2 u 12 pacientů. Většinou se jednalo o nemocné klinického stadia IIIB 66 (43 %) a IV 82 (54 %). Adenokarcinom byl histologicky a/nebo cytologicky potvrzen u 33 pacientů, (22 %), dlaždicobuněčný karcinom u 94 (61 %) a jiný morfologický typ u 26 (17 %) nemocných. Kompletní remise (CR) bylo dosaženo u jednoho nemocného, částečné odpovědi (CR) u 74 (49 %), stabilizace onemocnění u 50 (33 %), u 27 (18 %) pacientů docházelo při léčbě k progresi a jeden nemocný pro nedostatek údajů nemohl být hodnocen. Nejvýraznější toxicity (stupeň 3–4) byly neutropenie u 33 (21,6 %), leukopenie u 13 (10,6 %), anémie u 4 (2,3 %) a trombocytopenie u 1 (0,7 %) nemocných. Febrilní neutropenie se vyskytla u 2 (1,4 %) nemocných. Při mediánu doby sledování 0,87 roku je medián přežití 14,8 měsíce a PFS 10,6 měsíce. Tyto výsledky však vzhledem ke krátké době sledování považujeme pouze za velmi nadějný trend.

Závěr

Léčba 153 nemocných s pokročilým NSCLC intravenózním vinorelbinem v dávce 25 mg/m² D1 a perorálním vinorelbinem 60 mg/m² D8 v kombinaci s karboplatinou AUC 5 byla nemocnými velmi dobře tolerována, byla hodnocena jako pohodlná pro pacienty i lékaře, jako bezpečná s velmi dobrou protinádorovou účinností.

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009