INVAZIVNÍ A IN SITU KARCINOM PRSU Z POHLEDU PATOLOGA

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Patologie, genetika

Číslo abstraktu: 04

Autoři: Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Karcinom prsu představuje heterogenní spektrum nádorů lišících se v morfologii, imunoprofilu, biologických vlastnostech, prognóze a odpovědi na terapii. Léčba pacientek s karcinomem prsu je založena na lokální kontrole (chirurgické odstranění nádoru) buď bez nebo se systémovou terapií (hormonální, cytotoxická chemoterapie, imunoterapie nebo biologická léčba), která je aplikována buď jako neoadjuvantní, adjuvantní nebo u metastatické nemoci. Dostupnost širokého spektra léčebných modalit představuje benefit pro pacientku, které může být léčba určena individuálně „na míru“, ale je současně velkou výzvou pro patology, kteří musí poskytnout přesnou a rychlou diagnózu včetně validované metodiky detekce prognostických a prediktivních faktorů.

Prognostické faktory jsou definovány jako charakteristiky nádoru nebo pacientky ovlivňující přímo biologické chování karcinomu bez ohledu na terapii, zatímco prediktivní faktory určují odpověď na léčbu. Prognostické faktory u karcinomu prsu jsou dvojího typu; „time-dependent“, závislé na čase, zahrnující velikost nádoru, status lymfatických uzlin a rozsah vzdálených metastáz (TNM systém) a biologické prognostické faktory, zahrnující histologický typ nádoru, grade (stupeň diferenciace), proliferační a hormonální status, HER-2/neu a expresi dalších genů/proteinů. Je zodpovědností histopatologické laboratoře, aby poskytovala rychlou, přesnou a komplexní diagnostiku včetně prediktivních a prognostických markerů tak, aby mohly být užity k optimálnímu plánování léčby pacientky.

Základem histopatologické diagnostiky je přesné určení typu karcinomu prsu, odlišení invazivního a neinvazivního (in situ) karcinomu od prekancerózních a pseudotumorózních lézí. Dále je třeba provést vyšetření parametrů nutných ke stagingu TNM, především určit velikost primárního nádoru a infiltraci axilárních lymfatických uzlin. Součástí rutinní diagnózy je určení gradu invazivního karcinomu prsu dle Nottinghamské klasifikace a gradu (in situ) neinvazivního karcinomu dle Van Nuyské klasifikace. Histologický grading je semikvantitativní metoda stanovení stupně diferenciace nádoru, která využívá 3 morfologické znaky; procento tubulárně/glandulárních struktur, stupeň jaderné polymorfie a mitotický/proliferační MIB1 index u invazivního karcinomu a 2 morfologické znaky; stupeň jaderné polymorfie a přítomnost nekróz u in situ karcinomu. Povinností je vždy vyšetřit imunohistochemicky expresi hormonálních receptorů (estrogenních a progesteronových) a status HER-2/neu imunohistochemicky a metodou ISH (in situ hybridizace) u všech invazivních karcinomů. Pokrok v diagnostice a především rozvoj mamografického skríningu vedly v posledních letech k podstatnému zvýšení záchytu časných forem karcinomu prsu. Především pacientky s karcinomem v časné fázi (menším než 1 cm) bez axilárních metastáz mohou profitovat z biologické léčby.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013