Jak komunikovat o alternativních přáních pacienta - pokračování kazuistiky

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na lokální recidivu či diseminaci karcinomu prsu, léčba recidivujícího a disseminovaného ca prsu, biologická terapie, indikace

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; Mgr. Štěpánka Pokorná; I. Šobíšková; Ivana Julišová; Juliš

Trend nově zachycených karcinomů prsu v České republice je stále vzestupný, v roce 2004 již byla překročena hranice 6 000 případů. Pokračující vzestup křivky incidence je stále ještě pod vlivem screeningového programu vyhledávání nádorů prsu nastaveného v ČR v roce 2002.


Nepříjemný fakt celkového nárůstu zachycených nových případu zhoubného onemocnění prsu je vyvážen postupnou změnou v rozložení klinických stadií. Příznivý je vzestup křivky prvních klinických stadií nádorů, což je mezinárodně považováno za jeden ze včasných indikátorů kvality screeningového programu. Podle auditu výsledků všech screeningových center a dat Národního onkologického registru se výskyt prvních klinických stadií blíží 40%, v některých krajích již došlo k překročení této hranice. V některých regionech je první stadium dokonce zastoupeno ve škále všech stadií nejvíce.


Proti těmto zprávám o příznivé distribuci klinických stadií nádorů prsu přetrvává prakticky neměnný stav výskytu čtvrtých stadií. Naznačený pokles je jen relativní a vzniká vzhledem k narůstání celkového počtu výskytu nádorů prsu, v absolutních číslech ke změně nedochází.


Do skupiny žen, které umírají na lokálně pokročilý neléčený nádor, patří ty ženy, které se nikdy nepřipojí k dosavadním 60% žen, které například v roce 2006 navštívily screeningová pracoviště v celé ČR. Hlavně sem však patří ženy, které se panicky bojí nemocničního prostředí, věří různým pověrám o urychlení průběhu nádorového onemocnění po chirurgické léčbě, nebo důvěřují z různých důvodů více alternativním postupům.


Vedle pacientů, kteří vůbec standardní lékařskou pomoc nevyhledají, existuje skupina nemocných, která anonymně podstupuje souběžně s konvenční léčbou i některou z nepřeberných nabídek alternativních postupů. Podle neoficiálních zjištění je těchto pacientů více, než se předvídalo, odhady se pohybují až mezi překvapivými 30-60%. Z hlediska standardní léčby je tento jev neutrální, možná i přínosný. Pokud alternativní způsoby nezasahují do běžné léčby, může mít taková kombinace dokonce povzbudivý psychologický efekt, neboť se o léčeného stará více osob a sám nemocný je aktivní s pocitem, že využil všech možností. V ideálním případě se nemocný dokonce svěří svému lékaři a najde u něj pro takový kombinovaný přístup pochopení.


Nezřídka dojde k situaci, kdy je pacientovi alternativní léčba vymlouvána, či dokonce zakazována, nebo je naopak ze strany alternativistů pohrdáno postupy konvenční medicíny. V obou případech utrpí pacient. Nemocný, který původně připouští obě možnosti léčení, se v případě nutnosti výběru přiklání téměř vždy na stranu alternativních metod a tak již dopředu svůj boj s nemocí prohrává.

Povinností lékařů, kteří skládali Hippokratovu přísahu, je s těmito nemocnými trpělivě hovořit, nepřesvědčovat je pouze o neefektivitě alternativních metod, ale naopak umět zdůvodnit efektivitu metod konvenční mediciny.

Někteří pacienti, kteří se rozhodli pro alternativní způsob léčení svého nádorového onemocnění, se opakovaně dožadují zobrazení nálezu s nadějí, že nález působením této léčby vymizel. U pacientek s nádorem prsu se toto přání může splnit poměrně snadno, v intervalech vyšetření, které jsou obvyklé například u diagnostických postupů. Rovněž z právního hlediska má pacientka na spolupráci lékaře i opakované diagnostické zobrazení nárok. Je možné zopakovat i poměrně levnou, pro pacientku i lékaře nenáročnou core biopsii. Lékař pak může podat nemocné jasný důkaz o stálé přítomnosti patologického ložiska, či dokonce o zhoršování jeho strukturálních a biologických parametrů. Takové argumenty pak mohou být rozhodující v konečném přesvědčení pacientek k podstoupení konvenční léčby.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008