JE BEVACIZUMAB EFEKTIVNÍ V LÉČBĚ DRUHÉ A TŘETÍ ŘADY POKROČILÉHO A RELABUJÍCÍCHO OVARIÁLNÍHO KARCINOMU? KAZUISTIKA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 140

Autoři: MUDr. Zuzana Donátová; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Východiska:

Bevacizumab je humanizovaná monoklonální protilátka ovlivňující nádorovou angiogenezi. Jeho uplatnění v léčbě ovariálního karcinomu po­tvrdila klinická hodnocení fáze III GOG-218 a ICON 7. Léčebné schéma klinického hodnocení OCEAN fáze III jsme využili u naší pacientky.

Popis případu:

Pa­cientka, lékařka (*1952) absolvovala v roce 2006 komplexní léčbu pro karcinom prsu stadia IIA. V roce 2010 jí byl diagnostikován high grade adenokarcinom ovarií stadia IIIC. Při operačním výkonu ponecháno drobné reziduum a následná chemoterapie paklitaxel/karboplatina navodila kompletní remisi. Genetické vyšetření (pro pozitivní rodinnou anamnézu pacientky) prokázalo mutaci genu BRCA 2. Po 7měsíčním sledování došlo k relapsu onemocnění v malé pánvi a pokus o radikální odstranění nádoru zůstal pouhou explorací. Další léčba pokračovala na žádost pacientky na našem pracovišti. Po podání 2 cyklů chemo­terapie gemcitabin/cisplatina nastala další progrese choroby. V květnu 2011 nasazena léčba topotekanem. Vyšetření PET/CT v září 2011 prokázalo pouze re­ziduum viabilní neoplazie. Při restagingu v lednu 2012 na PET/CT zjištěna nová progrese choroby v malé pánvi, v lymfatických uzlinách mediastina a retroperitonea. Příznivé výsledky klinického hodnocení OCEAN a snaha pacientky i rodiny o uplatnění bevacizumabu v další léčbě (při léčbě karcinomu prsu vyčerpána kumulativní dávka antracyklinů) vyústily v složité jednání se zdravotní pojišťovnou, která umožnila léčbu individuální úhradou od února 2012. Bevacizumab byl podáván v dávce 15 mg/kg i.v. à 21 dní s 6 cykly GC-D1,8 gemcitabin 1 g/m2 i.v. + D1 karboplatina AUC 4 i.v., poté léčba bevacizumabem plánována do 15 cyklů celkem, nebo do progrese nebo do neúnosné toxicity. PET/CT vyšetření ukázalo u pacientky významnou parciální regresi nálezů již po 4 cyklech léčby, t.č. (po 12měsíční léčbě) nález stabilizovaný, v PET/CT obraze, bez jasné patologické akumulace radiofarmaka.

Závěr:

Pacientku jsme pro vysoké riziko progrese onemocnění, pro vyčerpání dalších léčebných možností při vyni­kajícím efektu výše uvedeného režimu, potvrzující slibnost výsledků klinického hodnocení OCEAN (ASCO 2011) a AURELIA (ASCO 2012), pone­chali na udržovací léčbě bevacizumabem a i gemcitabinem, po základní řadě 9 cyklů chemoterapie. Nasazení této úspěšné kombinované léčby vedlo k významnému prodloužení přežití pacientky ve výborné kondici, a to je důkazem faktu, známého z řady klinických hodnocení s bevaci­zumabem, že inhibice angiogeneze je účinná ve všech liniích léčby ovariálního karcinomu, a to i v případě karcinomu pokročilého a relabujícího.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013