Je PET světlem v tunelu u karcinomu děložního čípku ?

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 149

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.; MUDr. Alfréd Dörr, CSc.

Úvod
Pozitronová emisní tomografie (PET) je neinvazivní metoda založena na detekci aplikovaného radiofarmaka (18F fluorodeoxy-glukózy) v místech vysokého metabolického obratu glukózy, zejména u nádorových buněk. U karcinomů děložního čípku je PET využívána v rámci stagingu nádorového onemocnění a monitoringu efektu léčby.

Hodnocení
V období od začátku srpna 2003 do konce ledna 2005 bylo celkem provedeno 200 PET vyšetření se zobrazením celotělového scanu u 168 pacientek s karcinomem děložního čípku. U 23 pacientek s adenokarcinomem bylo provedeno celkem 31 PET vyšetření. Z toho v rámci stagingu 13 PET (6,5%) a monitorace efektu léčby 18 PET (9%).
U 130 pacientek se spinocelulárním karcinomem bylo provedeno 152 PET vyšetření. Z toho v rámci stagingu 66 PET (33%) a monitorace efektu léčby 86 PET (43%). U zbývajících 15 pacientek léčených mimoústavně bylo provedeno 17 PET (8,5%) vyšetření, kdy bližší údaje nejsou známy.

Závěr
PET vyšetření u cervikálních karcinomů umožňuje v kombinaci s hodnotami onkologických markerů a CT diagnostikou výraznou měrou lokalizovat primární nádorové ložisko, upřesnit rozsah nádorového onemocnění a detekovat vzdálené metastázy, včasně zachytit recidivu onemocnění a optimalizovat léčebný postup.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005