JE ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETRENIE PRÍNOSOM K VČASNEJ DIAGNOSTIKE KARCINÓMU PRSNÍKA?

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Včasný záchyt karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 005

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; J. Klačko; Mgr. Erika Zámečníková; Dušan Malatin

ÚVOD


Karcinóm prsníka je najčastejšie vyskytujúce sa onkologické ochorenie v ženskej populácii. Ochorenie má každoročne stálu stúpajúcu incidenciu a vysokú prevalenciu. Väčšina relevantných svetových zdravotníckych organizácií v odporúčaniach pre diagnostiku karcinómu prsníka zahŕňa: klinické vyšetrenie, vyšetrenie zobrazovacími metódami, cytológiu a histológiu.
Rozhodujúce štatistické parametre: senzitivita, špecificita, pozitívna a negatívna prediktívna hodnota, klinickým vyšetrením ako aj jednotlivými zobrazovacími metódami, sa stále neblížia k ideálnym hodnotám. Momentálne najideálnejšou zobrazovacou metódou na diagnostiku karcinómu prsníkov je natívna mamografia. V súčasnosti je jedinou zobrazovacou metódou používanou na široký skríning ženskej polulácie, pri ktorom sa dokázala redukcia mortality karcinómu prsníka. Aj napriek tomuto výraznému prínosu, výsledky zatiaľ nie sú veľmi uspokojivé.
Nakoľko senzitivita, špecificita, pozitívna a negatívna prediktívna hodnota natívnej mamografie sú závislé na veku pacientky (senzitivita klesá vekom) ako aj na denzite prsníkov (ženy s denzitou prsníkovej škály 4 a 3 podľa protokolu American College of Radiology majú nižšiu senzitivitu ako ženy s denzitou 1 a 2), ako pomocná, cielená zobrazovacia metóda, sa často používa ultrasonografické vyšetrenie prsníka.

Indikácia ultrasonografického vyšetrenia:
* mladé ženy;
* tehotné ženy;
* ženy s denznými typmi prsníkov;
* doriešenie opacity na natívnej mamografii;
* hmatná rezistencia, ktorá sa nezobrazuje na natívnej mamografii;
* kontrola po operáciach benígnych ako i malígnych nádorov;
* kontrola benígnych nádorov;
* kontroly dysplázii a cýst;
* zápaly prsníkov;
* punkcia pod ultrasonografickou kontrolou;
* predoperačná lokalizácia;
* regionálne lymfatické uzliny prsníkov.

Základné ukazovatele malignity:
* výrazne hypoechogénny charakter;
* nepravidelný tvar;
* neurčité, neostré ohraničenie s hyperechogénnym lemom;
* nehomogenita s malým počtom vnútorných odrazov;
* akustický tieň za dorzálnym obvodom lézie;
*nestlačiteľnosť ložiska pri kompresii a nemennosť vnútorných ech pri kompresii;
* prevaha hĺbky rozmeru nad šírkou lézie;
* nepohyblivosť a strata elasticity;
* zmena Cooperových ligament, retrakcia.

Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov sa využíva ako komplementárne vyšetrenie k natívnej mamografii. Je neinvazívne, s možnosťou častejšieho opakovania, pomerne lacné z hľadiska ekonomických nákladov, široko dostupné, s možnosťou odobratia cytologickej ako i histologickej vzorky z tumoru prsníkovej žľazy.
V niektorých štúdiách sa ultrasonografické vyšetrenie s vysokofrekvenčnými sondami skúšalo aj ako skríningové vyšetrenie. Nakoľko sa dokončilo len málo štúdií, nedá sa ešte dokázať zníženie mortality karcinómu prsníka ultrasonografickým skríningovým vyšetrením prsníkovej žľazy.

CIEĽ ŠTÚDIE


Zistiť prínos ultrazvukového vyšetrenia prsníkov pri histologicky potvrdenom karcinóme prsníka do 10 mm.

METÓDA


Zber dát v našej štúdii bol retrospektívny v období rokov 2002–2004. Do štúdie sme zaradili pacientky s histologicky verifikovaným karcinómom prsníka do 10 mm, ktoré boli vyšetrené v Onkologickej prsníkovej ambulancii Národného onkologického ústavu v Bratislave. Pacientky museli byť vyšetrené predoperačne natívnou mamografiou aj ultrasonografiou. Tieto vyšetrenia boli vykonané jednak v našom ústave ako aj v iných zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike. V jednotlivých rokoch ako i sumárne počas troch rokov sme štatisticky vypočítali senzitivitu ultrasonografického vyšetrenia a zistili sme percentuálne kontroverzné výsledky medzi natívnou mamografiou a ultrasonografickým vyšetrenim pri diagnostike histologicky verifikovaného karcinómu prsníka do 10 mm.

SÚBOR


V období rokov 2002–2004 sme diagnostikovali 141 žien s histologicky potvrdeným karcinómom prsníka do 10 mm, s vykonaným klinickým vyšetrením, natívnou mamografiou ako i ultrasonografickým vyšetrením.

VÝSLEDKY


Retrospektívne sme zistili počet žien s výsledkom karcinómu prsníka alebo jeho SUSPEKCIU (pozitívny výsledok) ultrasonografickým vyšetrením pri histologicky verifikovanom karcinóme do 10 mm (tab.č. 1.). Štatisticky sme vypočítali operačnú senzitivitu ultrasonografického vyšetrenia v našom súbore sumárne ako i podľa jednotlivých rokov (tab. č. 2.).

Tabulka č. 1. Pozitívny výsledok ultrasonografického vyšetrenia a karcinóm prsníka do 10 mmTabulka č. 2. Senzitivita ultrasonografického vyšetrenia karcinómu prsníka do 10 mm pri komplexnosti diagnostického vyšetreniaV našom súbore bolo niekoľko kontroverzných výsledkov vyšetrení: ultrasonografický (USG) výsledok bez nálezu karcinómu alebo suspekcie na karcinóm prsníka (negatívny výsledok) a výsledok natívnej mamografie (NM) s výsledkom karcinómu alebo. suspekcie na karcinóm prsníka (pozitívny výsledok) (tabulka č. 3.) a opačne s USG záverom pozitívneho výsledku a negatívnym výsledkom vyšetrenia NM v zmysle malignity (tabulka č. 4).
Tabulka č. 3. Percentuálny počet žien s karcinómom prsníka do 10 mm s negatívnym výsledkom ultrasonografického vyšetrenia a pozitívneho výsledku natívnej mamografieTabulka č. 4. Percentuálny počet žien s karcinómom prsníka do 10 mm s pozitívnym výsledkom ultrasonografického vyšetrenia a negatívneho výsledku natívnej mamografie


ZÁVER


Senzitivita ultrasonografického vyšetrenia pri karcinóme prsníka bola pomerne nízka, potvrdila sa výrazne vyššia detekcia karcinómov prsníka do 10 mm natívnou mamografiou (nielen opacity ale i mikrokalcifikáty – 17 % z celkového súboru). Napriek tomu je nutná komplexnosť diagnostiky karcinómu prsníka: ultrasonografické vyšetrenie v našej štúdií zvýšilo operačnú senzitivitu karcinómu prsníka do 10 mm o 6 %.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005