Jednoduché posouzení hladiny transkriptomu za využítí elektrochemické detekce.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 231

Autoři: Ing. Dalibor Húska; Ing. Soňa Křížková, Ph.D.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; MUDr. Lucia Trnková; doc., RNDr. Michal Masařík, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Klíčová slova
nukleové kyseliny – mRNA – transkriptom – elektrochemická detekce

Úvod
Výzkum v oblasti genetiky směřuje od poznání sekvence genomů různých organismů včetně člověka a jejich srovnávání (genomika) přes odhalování funkce jednotlivých genů a role proteinů jimi kódovaných v různých procesech, jako například počátky nádorového bujení. Tyto děje můžeme zkoumat jak na úrovni proteinů (proteomika) tak na úrovni mRNA (transkriptomika). Nedávné výzkumy naznačují, že hladina celkové mRNA v buňce má vysokou vypovídací hodnotu o úrovni stresu různého původu, kterému je organismus vystaven. Vychází z logické úvahy, že kromě mRNA pro „běžné“ proteiny budou v souboru veškeré přepisované mRNA – transkriptomu navíc přítomny i mRNA pro syntézu proteinů, jejichž exprese nastává při buněčné obraně proti stresu, množství celkové mRNA bude také změněno v důsledku zvýšené metabolické aktivity buněk v reakci na stres. V případě nádorových buněk lze očekávat, že celková hladina transkriptomu bude výrazně zvýšena v důsledku jejich větší metabolické aktivity. Kromě tradičních molekulárně-biologických přístupů jako je například RT-PCR, Northern blot, SAGE, atd., se v analýze transkriptomu uplatňuje celá řada metod a postupů, mezi něž patří i elektrochemická analýza. Jako první publikoval elektrochemické chování nukleových kyselin na rtuťové pracovní elektrodě v roce 1960 Paleček. Od té doby je této problematice věnována značná pozornost. Pro tento účel byly zcela nedávno vyvinuty postupy, využívající povrchu paramagnetických kuliček. Paramagnetické kuličky jsou monodisperzní polymerní částice, zajišťující stálý a definovatelný povrch pro adsorpci nebo spojování různých bioreaktivních molekul. Tím zajišťují maximální stupeň účinnosti a reprodukovatelnosti v kvantitativním rozboru. Pro výrazné zvýšení senzitivity pozorovaných signálů je využíváno rozdílných způsobů modifikace DNA redoxními značkami, jako jsou komplexy osmia, ruthenia. Cílem naší práce bylo a) navržení postupu pro izolaci mRNA z biologického materiálu, b) stanovení celkového množství mRNA v buněčné kultuře. ...

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007