Karcinoidy

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Ostatní

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 021

Autoři: MUDr. Robert Novák

Historie
 • 1888 Lubrasch – sekční nález u pacienta s mnohočetným tumorem ilea
 • 1907 Oberdorfer poprvé užil termín karcinoid
 • 1930 Cassidy poprvé popsal flush, ještě bez pochopení souvislosti s karcinoidem
 • 1949 prokázáno možné maligní chování karcinoidů (Pearson a Fitzgerald)
 • 1953 izolace serotoninu z karcinoidu ilea
 • 1954 Pernow a Waldenström popsali kompletní karcinoidový syndrom s flushem, průjmy, bronchospasmem a poškozením chlopní pravého srdce

Etiologie
 • Nejsou známy všechny faktory
 • Předpokládaný prorůstový faktor gastrin – hyperplasie endokrinních buněk, vytváření shluků slizniční argyrofilních buněk a karcinoidů
 • Zvýšený výskyt karcinoidů u Zollingerova-Ellisonova syndromu
 • Experimentárně vznik karcinoidu žaludku u krys navozením achlorhydrie podáváním omeprazolu

Frekvence
 • 2,8 /100 000 (Weiss a Young)
 • 1,5 /100 000 (Sweeny)
 • 2,1 /100 0000 podle pitevních nálezů (Berge)

Biologické vlastnosti –I
 • Pestrá skupina nádorových onemocnění, primárně se vyskytujících v různých lokalizacích, především v GIT a respiračním traktu
 • Tumory enterochromafinních buněk APUD systému, s možnou lokalizací ve všech orgánech vycházejících z entodermu, charakteristický spíše pomalým růstem a nízkým metastatickým potenciálem
 • Typická nadprodukce vazoaktivních aminů nádorovými buňkami (5-HT, kalikrein aj.), čímž se liší od nadprodukce či hypersekrece klasických hormonálně aktivních nádorů

Biologické vlastnosti - II
 • Při selhávání jater (např. při metastatickém postižení) nebo při velké mase tumoru vzniká karcinoidový syndrom
 • Biologické chování a produkce metabolicky a hormonálně aktivních látek se značně liší podle lokalizace nádoru

Rozdělení karcinoidů –I

Koncepce Williamse a Sandlera (1963):
 1. Foregut tumory – z embryonálního předního střeva, karcinoidy bronchů a plic, žaludku, proximální části duodena a pankreatu, žlučníku, žlučových cest
 2. Midgut tumory – z embryonálního středního střeva, karcinoidy trávicího traktu od distálního duodena až po střední část colon transversum, játra, vaječníky, děložní čípek
 3. Hindgut tumory – z embryonálního zadního střeva, karcinoidy colon descendens a rekta

Rozdělení karcinoidů - II

Dle míry diferenciace:
 1. Typický – dobře diferencovaný
 2. Atypický – méně diferencovaný
  K potvrzení dg. vhodné dvojí čtení histologických preparátů

Spektrum produkce hormonů
 • Foregut karcinoidy: ACTH, gastrin, kalcitonin, 5-HT, GHRH, histamin, CgA, alfa a beta-hCG, PTHrP
  – s možnou hyperkalcémií
 • Midgut karcinoidy: 5-HT, CgA, PP, alfa a beta-hCG, tachykininy
 • Hindgut karcinoidy: somatostatin, peptid YY, CgA, alfa a beta-hCG, nesyntetizují 5-HT

Karcinoidový syndrom – I
 • Na vzniku participují 5-HT a jeho metabolity, bradykininy, substance P, neurotonin A, tachykininy, PG, neuropeptid K aj.
 • Výskyt v méně než 10% pacientů s karcinoidy (Sweeny)
 • Schopnost vyvolávat karcinoidový syndrom se liší podle lokalizace primárního tumoru a jeho tendenci zakládat metastatická ložiska – nejčastěji midgut karcinoidy

Karcinoidový syndrom - II
 • Podmínkou dostatečná hladina biologicky aktivní substance v systémovém řečišti:
  - metastázy do jater
  - retroperitoneální invaze
  - karcinoidy testes, ovarií, bronchopulmonální karcinoidy

Klinický obraz karcinoidového syndromu
 • Průjmy (většinou po jídle)
 • Flush (potencovaný stresem a konzumací alkoholu)
 • Bronchospasnus Hypotenze
 • Postižení srdečních chlopní
 • Opakující se bolesti břicha, projevy střevní obstrukce
 • Lokální příznaky podle lokalizace tumoru

Stagingová vyšetření

 • UZ včetně endosonografie
 • Endoskopie
 • Rtg vyšetření vč. kontrastních metod (enteroklýza)
 • CT, MRI
 • Octreoscan – význam i pro odpověď na hormonální léčbu
 • PET – není indikován u typického karcinoidu
 • Echo srdce
 • Scintigrafie skeletu (při klinické symptomatologii)
 • Laboratorní dg.: serotonin, metabolity serotoninu v moči/ 24 hod., 5-OH-tryptofan, NSE, CgA, při podezření na gastrinom vyštření gastrinu v séru

Terapie
 • Volba závisí:
  - na rozsahu onemocnění
  - histologickém vyšetření
  - projevech karcinoidového syndromu

Terapie typického karcinoidu – I

 • Lokalizovaný karcinoid: chirurgický výkon dle velikosti tumoru – do 2 cm lokální resekce, u větších radikální výkon
 • Lokálně pokročilý karcinoid: pokud možno radikální chirurgický výkon, následně pečlivý follow-up, jinak alespoň maximální debulking nebo jiný paliativní výkon, dále jako u metastatického karcinoidu

Terapie typického karcinoidu -II

Metastatický karcinoid:
 1. S karcinoidivým syndromem
  • analoga somatostatinu: octreotid, lantreotid, vapreotid
  • po selhání terapie může být indikován INF alfa
  • symptomatická terapie – antidiarhoika, selektivní bronchodilatantia,
   analgetika, kardiologická medikace
  • při refrakterním onemocnění zvážit debulking, resekci jaterních metastáz nebo (chemo)embolizaci jaterních metastáz, RFA
  • transplantace jater pro difúzní postižení – u vybraných mladších pacientů s karcinoidovým syndromem, kde byly vyloučeny extrahepatální metastázy
  Endokrinně němé a symptomatické onemocnění ( v důsledku orgánových metastáz, v závislosti na typu příznaků a rozsahu onemocnění – debulking, chemoembolizace jaterních metastáz nebo paliativní radioterapie, po vyčerpání těchto možností terapiea při přetrvávání symptomů event. paliativní chemoterapie
 2. Asymptomaitcký: sledování

Paliativní chemoterapie – I
 • Monoterapií nebo kombinací cytostatik – odpověď do 30%, CR vzácné
 • Trvání odpovědi krátké
 • Málo informací o vlivu paliativní chemoterapie na OS
 • FUFA
  • a) modifikace Mayo:
   • LV 20mg/m2 i.v. D1-5

   • 5-FU 425mg/m2 i.v. D1-5, interval 28 dní

  • b) modifikace deGramont:

   • LV 200mg/m2 i.v. bolus D1,2

   • 5-FU 400mg/m2 i.v. bolus D1,2

   • 5-FU 600mg/m2 i.v. kontin. 22 hod. D 1,2, interval 28 dní


Paliativní chemoterapie - II

 • Kapecitabin v monoterapii (zejména při insuficientním
  žilním systému):
  kapecitabin 2500mg/m2 p.o. D 1-14, interval 28 dní,
  rozděleně ve 2 denních dávkách
 • FED:
  5-FU 500mg/m2 i.v. D1-3
  epirubicin 30mg i.v. D1-3
  dakarbazin 200mg/m2 D1-3, interval 3-4 týdny
 • 5-FU + streptozocin:
  5-FU 400mg/m2 i.v. bolus D1-5
  streptozocin 500mg/m2 i.v. D1-5, interval 6 týdnů
 • V případě progrese event. indikace INF alfa

Terapie atypického karcinoidu
 1. Lokalizovaný: resekce + event. CHT jako u SCLC – cDDP + Vepesid + event. RT
 2. Lokoregionálně neresekabilní: RT + CHT (cDDP + Vepesid
 3. Metastatický: cDDP + Vepesid, event. paliativní analgetická RT v případě symptomatických kostních metastáz


• Není indikována hormonální terapie ani INF alfa

Dispenzarizace – I
 1. Typický karcinoid po chirurgické resekci:
  - anamnéza + fyzikální vyšetření, markery, CT/MRI za 3 měsíce po operaci
  - dále anamnéza + fyzikální vyšetření + markery á 6 měsíců prvních 3 letech po operaci, následně 1x ročně, zobrazovací metody při symptomatologii nebo elevaci markerů
  - při pozitivitě HIOK doplnit octreoscan (vyloučení metastáz, předpověď účinnosti hormonální léčby – zvl. v negativním smyslu)
  - u vysokých hodnot HIOK 1x ročně echokardiografie

  Dispenzarizace – II

 2. Atypický karcinoid:
  Radikálně operovaný: kontroly á 3 měsíce v prvních 2 letech při normálních hladinách HIOK nemá smysl octreoscan
  Pacienti s již dg. karcinoidem jsou ohroženi vznikem sekundárních malignit, zejména tumory trávicího traktu


Perspektivy

 • Genová terapie
  - využití identifikace nového supresorového genu pro MEN I (PLC-beta3)
  - exprese tohoto genu je zřejmě porušena i u sporadických neuroendokrinních nádorů
  - klíčovým problémem je transport nahrazovaného genu do vhodného buněčného cíle a vytváření normálního genového produktu tímto genem v množství postačujícím ke korekci příslušného biologického defektu

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006