Karcinóm krčka maternice - vízia organizácie preventívneho programu

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 045

Autoři: PhDr. Alena Uríčková; Mgr. Eva Baďuríková

Abstrakt:

Vláda si vo svojich vyhláseniach uvedomuje zodpovednosť za zdravotný stav obyvateľstva a zaväzuje sa konať v záujme jeho zlepšenia, ale aj k vytvoreniu podmienok na zvýšenie zodpovednosti každého z nás za vlastné zdravie. Naša zodpovednosť sa začína práve našim prístupom k prevencii.

Kľúčové slová: prevencia, preventívna prehliadka, zdravie

Po kardiovaskulárnych ochoreniach sú nádorové ochorenia druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti na Slovensku. Celkove si treba uvedomiť, že globálny rast onkologických ochorení a ich očakávané dominantné postavenie v polovici tohto storočia sa zrejme prejaví i na Slovensku. Podľa odhadov WHO bude do roku 2020 pribúdať 20 miliónov nových prípadov ochorenia na rakovinu ročne. 70% všetkých onkologických pacientov bude žiť v krajinách, ktoré disponujú iba 5% svetových prostriedkov na zvládnutie tejto choroby (Parížska charta proti rakovine, článok V, 2000).

To zaväzuje naše zdravotníctvo pripraviť podmienky na zvládnutie tejto situácie na úseku diagnostiky a liečby, zároveň sa zamerať na zlepšenie primárnej a sekundárnej prevencie onkologických ochorení. Koncepcia programu je orientovaná na zvýšenie vedomia, podnecovania záujmu pre zapojenie sa verejnosti do starostlivosti o svoje zdravie formou preventívnych prehliadok.

Ciele programu vychádzajú z koncepcie, ktorá je zameraná na riešenie problémov týkajúcich sa nádorového ochorenia:

 • zvýrazniť kľúčovú úlohu preventívne orientovanej zdravotnej starostlivosti

 • zvýšiť informovanosť a vzdelávanie občanov

 • zapojiť sestry do zdravotno-výchovného pôsobenia s cieľom zvyšovania pocitu spoluzodpovednosti občanov za svoje zdravie

 • zabezpečiť sústavné vzdelávanie a informovanie zdravotníckych pracovníkov v neustále sa meniacej oblasti legislatívy

 • vytvoriť podporujúcu medializáciu, zameranú na zlepšenie vedomostí občanov

 • vytvoriť podporujúce partnerstvo pre zdravie na všetkých úrovniach spoločnosti, zjednotiť koncepcie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotné a komerčné poisťovne, podniky, zdravotnícke stavovské združenia, školy - otvorené pole prístupov (mimovládne organizácie...)


V jednotlivých krokoch programu je stredobodom záujmu človek a optimálne zdravie. Všetky snahy projektu sú nasmerované na hlavný cieľ projektu - optimálne zdravý jedinec, uvedomujúci si zodpovednosť za vlastné zdravie. Pre úspešnú realizáciu programu je potrebná neustála spätná väzba medzi jednotlivými krokmi. Predkladáme náhľad prvých štyroch krokov do organizovania činnosti preventívneho programu v grafických zobrazeniach, tak ako si predstavujeme fungovanie programu. Program by mal byť v otvorenom cykle prístupný dodatočným zmenám pre každého partnera zúčastňujúceho sa programu. Program má sedem krokov. Piaty krok je venovaný činnosti lekárov, šiesty krok kontrole efektívnosti a siedmy krok sú výsledky pre verejnosť

 1. krok Medializácia: nazvali sme ju podporujúca medializácia, pretože predpokladá vytvorenie partnerstva medzi masmédiami a organizátormi koncepcie programu. Medializácia je v súčasnosti podmienkou úspešnosti programu a cestou prenosu informácii k občanovi. Úlohou organizátora je spoločne s masmédiami vytvoriť podporujúcu medializáciu, opakovane propagovať zdravý životný štýl, upozorňovať na faktory ohrozujúce zdravie i život občanov v médiách i na verejných plochách. Zabezpečiť tok informácií tak, aby občania mali voľný prístup k primeraným a zrozumiteľným informáciám, ktoré sú na úrovni najnovších poznatkov a napomôžu k pozitívnemu ovplyvňovaniu ich vedomostí, postojov a správania sa k svojmu zdraviu. Medializácia predpokladá vytvorenie horúcej linky - možnosť získať odborné informácie o preventívnej prehliadke, rady a pomoc (viď. náčrt pracovného postupu).
 2. krok Partnerstvo: Iniciovať podporujúce partnerstvo, znamená iniciovať stretnutia zástupcov mesta, kraja, MZ SR, MŠ SR, Úradu pre dohľad, podnikateľskej obce, vedeckej spoločnosti, dobrovoľníkov, zdravotných a komerčných poisťovní, tretieho sektora na prerokovanie problematiky aktuálnych problémov v snahe o vytvorenie spolupráce - partnerstvo pre zdravie. Partnerstvo pre zdravie bude otvoreným poľom s možnosťami vstupov partnerov, ktorí budú pracovať na rozvoji prevencie nádorových ochorení. Pole bude otvorené akýmkoľvek nápadom a aktivitám smerujúcim v prospech prevencie (kultúrne, charitatívne podujatia...) (viď. náčrt pracovného postupu).
 3. krok Informované vzdelávanie: je zamerané na tri oblasti - ochrana a podpora zdravia, životný štýl a správanie (ochrana životného prostredia), legislatíva. Vzdelávanie sa bude organizovať prostredníctvom výchovy k zdraviu (treba začať s výchovou na základných školách - úloha dlhodobá, v systéme výučby nie je zakomponovaná výchova k zdraviu - úloha pre MŠ SR), organizovaním prednášok, seminárov za účasti členov tímu, stavovských organizácii a masmediálnej kampane. Je potrebné v rámci informovaného vzdelávania udržiavať dialógy jednotlivých skupín zdravotníckych pracovníkov formou účasti na seminároch o možnostiach preventívnej starostlivosti. V oblasti zvyšovania uvedomenia a vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a občanov využívať, iniciovať a podporiť spoluprácu Trnavskej univerzity, Strednej zdravotníckej školy a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

  Veľmi dôležitá je v tomto kroku spätná väzba pre overenie spracovania vo vztahu "informácia - občan" . Za vhodnú formu považujeme krátky kontrolný dotazník zameraní na overenie získaných vedomostí, osobný rozhovor a anketu masmédiá) (viď. náčrt pracovného postupu).
 4. krok Pozitívna motivácia: tento krok považujeme za najdôležitejší, ale bez finančného stimulu aj za najťažšie riešiteľný. Pozitívna motivácia je hybnou silou akejkoľvek ľudskej činnosti. Akokoľvek to znie paradoxne, ale v súčasnosti lekára a ani klienta nič nezaväzuje vykonávať a absolvovať prevenciu. Takže navrhujeme pozitívnu motiváciu, ktorá by mohla byť napr. vo forme bonusov (zdravotná, komerčná poisťovňa), daňového zvýhodnenia a iných výhod - jeden deň voľna, dovolenka nad výmer (možné dopĺňanie návrhov na pozitívnu motiváciu). Za motiváciu podľa výsledkov výskumu považujeme aj predvolávanie klientov na preventívne prehliadky (bezproblémové uvoľnenia zo zamestnania na základe partnerstva pre zdravie)(viď. náčrt pracovného postupu).

Bibliografické odkazy:

 1. Zákon NR SR č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z.z.
 2. Zákon NR SR č. 577 / 2004 Z.z.. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 3. Všeobecná zdravotná poisťovňa.: Prevencia zachraňuje. Bratislava: VšZP, 2004
 4. Všeobecná zdravotná poisťovňa.: Partnerstvo. Bratislava: Merkury, spol. s.r.o., 2005, č.1, roč.11, ISSN 1336 - 0639
 5. www.b-ms.sk/zdravie/322.htm.: Parížska charta proti rakovine (citované 3.11.2005)
 6. www.uvzsr.sk/akualizacia _NPPZ.html (citované 21.10.2005)


Kontaktná adresa: PhDr. Alena Uríčková, FZaSP, Katedra ošetrovateľstva, Univerzitné námestie 1, 917 01 Trnava, aurickova@centrum.sk, 421903757422

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008