KARCINOM PANKREATU - PŘINÁŠEJÍ „NOVÉ“ CHIRURGICKÉ POSTUPY EFEKT?

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Karcinom pankreatu - setrvalá beznaděj

Číslo abstraktu: 16

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.; MUDr. David Hoskovec

Autor stručně prezentuje některé z modifikací klasické pankreatoduodenektomie, ke kterým aktuálně patří:

 • superior mesenteric artery first
 • artery first
 • uncinate process first approach
 • left posterior approach
 • non-touch isolation technique

Rozsahem výkonu je mírně odlišná tzv. mezopankreatektomie.

Ani jeden z uvedených výkonů, které jsou realizovány v menších sestavách, nepřinesl zásadnější změny v přežívání, QoL a dalších podstatných parametrech.

Stále platí základní postuláty

 • Výkony na cévách metaanalyticky signifikantně nezvyšují přežívání, pokud není dosaženo jednoznačně R0 resekce.
 • Rozšířená-N2-lymfadenektomie nemá benefit stran survival rate.
 • Podobně ani odstranění další retroperitoneální tkáně.
 • Přehodnocení R0 rozsahu resekce 3D analýzou: jen 20 % bylo ve skutečnosti R0, zbytek R1.
 • Problém se týká intrakompartimentálních hranic – mezi SMV a SMA, které nejsou ale často operací adekvátně dotčeny.
 • Otázky skeptiků: Mají ale jejich resekce význam při výrazné suspekci dalšího šíření a perineurálním či neurogenním šíření? Jaký je do budoucna vliv a jakých forem radioa chemoterapie???
 • U primárně resekabilních karcinomů pankreatu by měla být prováděna neoadjuvantní chemoterapie, radioterapie nebo chemoradioterapie pouze v rámci klinických studií.
 • Totální pankreatektomie nezvyšuje přežití, dle některých autorů i mírně snižuje, otázkou je komparabilita souborů.

e-mail: zdenek.krska@vfn.cz

Datum přednesení příspěvku: 23. 1. 2014