Karcinom plic s iniciální prezentací jako duplicitní karcinom prostaty a ledviny.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: XXX. Kasuistiky

Číslo abstraktu: 266

Autoři: MUDr. Jiří Novák; MUDr. Iva Zichová; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; MUDr. Jitka Lidáková

U 62-letého pacienta s chronickou progredující bolestí zad byly v X/2006 zjištěny scintigraficky mnohočetné přestavbové změny skeletu a rentgenologicky suspektní osteolytické ložisko na skeletu hrudníku. V rámci pátrání po primárním ložisku zhoubného nádoru byl v XI/2006 z punkční biopsie prostaty verifikován nízce diferencovaný adenokarcinom prostaty. V XII/2006 byla z podkoží stehenní krajiny vpravo exstirpována solitární infiltrace, mikroskopicky popsána jako vysoce suspektní metastáza adenokarcinomu ledviny z jasných buněk do měkkých tkání. Druhým čtením obou biopsií v XII/2006 byl původ v prostatě označen za málo pravděpodobný, imunofenotypizace připustila možnost metastázy renálního karcinomu z jasných buněk v obou lokalizacích. Zobrazovací vyšetření zaměřená na ledviny (IVU, sono, CT), opakovaná v průběhu XII/2006 až II/2007, prokázala abnormitu středního segmentu levé ledviny. Nádorovou infiltraci zde však nebylo možno provedenými vyšetřeními spolehlivě potvrdit ani vyloučit. Trvala diferenciální diagnóza: ca prostaty s osteolytickými metastázami skeletu, PSA-negativní, a/nebo metastazující renální karcinom. Zásadní posun v diagnostice přineslo v III/2007 až třetí čtení biopsií a doplnění imunohistochemie se závěrem, že jde o identický nádor, který neodpovídá renálnímu karcinomu, a je pravděpodobně bronchopulmonálního původu. CT plic pak prokázalo v levém horním laloku cípaté tu ložisko průměru cca 2 cm, korespondující s nálezem na PET

Obtíže s diagnostikováním primárního adenokarcinomu plic u nekuřáka, prezentujícím se osteolytickými metastázami skeletu, prostaty a podkoží ukazují na význam spolupráce klinika, radiologa a patologa při řešení sporných nálezů, stejně jako na nutnost předávání přesných, nejlépe zdrojových informací o provedené péči.

Méně obvyklé metastazování adenokarcinomu plic uvádějí kazuistiky do očního bulbu, sleziny či do gastrointestinálního traktu. Informace o záchytu prvotní metastázy plicního origa v prostatě nebyly v dostupné literatuře nalezeny. Sekundární nádory prostaty jsou ojedinělé; kromě nádorů prorůstajících do prostaty z okolí náleží zhoubné nádory plic mezi nejčastější sekundární solidní nádory v prostatě nalezené.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008