KARCINOM PRSU - CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ? ANTI HER2 TERAPIE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XV/202

Autoři: MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

Východiska:

Generalizovaný karcinom prsu je až na vzácné případy nevyléčitelné onemocnění. Díky novým znalostem o biologii nádorů, které přinesly do léčby nové terapeutické možnosti, došlo k signifikantnímu prodloužení přežití u této diagnózy. Hlavně zařazení anti HER 2 léčby (trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtansin, lapatinib), díky které bylo OS prodlouženo až na 56 měsíců. Stále se ale jedná o metastatické onemocnění a je nutné myslet na zlepšení či aspoň zachování kvality života pacienta.

Popis případu:

Pacientka, ročník 1943, léčena pro hypercholestrolemii a hypertenzi. V říjnu 2001 dia­gnostikován tumor levého prsu, provedena lumpektomie a exenterace axily pT2 pN1mi(1/13) M0, duktální karcinom G2, bez angioinvaze a lymfangioinvaze, PCNA 50-75 %, ER 50-75 %, PG 10 %, c-erbB-2 + 2-3, G2, FISH pozit., adjuvantně podáno šest sérií AC, radioterapie na prs a hormonoterapie tamoxifenem na pět let. V listopadu 2008 diagnostikován dle PET/CT relaps ve skeletu Th5,6, na pleuře, maligní fluidothorax a meta hepar, byla zahájena terapie bisfosfonáty - kyselina zolendronová a bylo podáno šest sérií docetaxelu v kombinaci s trastuzumabem, dle přešetření PR, ale trvají bolesti v oblasti Th páteře, proto byla provedena transpedikulární stabilitace Th4-7 a bylo pokračováno trastuzumabem v kombinaci s inhibitorem aromatáz - exemestanem, od února 2011 zahájena terapie p.o. kyselinou ibandronovou. V období 12/2011-3/2012 přerušena terapie bisfosfonáty pro osteonekrózu čelisti, po vysazení kompletně vyhojena. Během léčby dosaženo mimo Th5 kompletní remise. 3/14 dle PET/CT: aktivita v Th páteři bez progrese, nově ložiska vyšší aktivity v mediastinální uzlině a parakardiálně a ložiska v plicích, trastuzumab po 5,5 letech vysazen a zahájena terapie lapatinibem v kombinaci s kapecitabinem. Při terapii vymizení drobných ložisek na plicích (PR), v prosinci 2014 ukončena terapie kapecitabinem pro hand-foot syndrom grade III (panaritia) a bylo pokračováno v terapii lapatinibem v kombinaci s letrozolem, lapatinib v redukované dávce 3 tbl/den. V říjnu 2015 dle CT regrese, v lednu 2016 stabilizace. Echokardiografie byla pravidelně prováděna během celé léčby à 3 měsíce a CT mozku 1krát ročně. Nyní je pacientka KI 90%, klinicky bez známek nemoci.

Závěr:

Pacientka s generalizací v plicích, kostech a játrech je léčena sedm let trastuzumabem a lapatinibem, v kombinaci s hormonoterapií, chemoterapií a operací bez větších komplikací. Přes pokroky v onkologické léčbě je nezbytné i u metastatického onemocnění využít multidisciplinární přístup, který může pacientkám přinést prodloužení života bez zhoršení jeho kvality.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016