KARCINOM PRSU JAKO SOUČÁST VÍCEČETNÉ MALIGNITY - KAZUISTIKA

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 40p

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Markéta Protivánková; MUDr. Eva Jandáková; MUDr. Karel Dvořák, CSc.; doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.; MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D.

Úvod:

Mnohočetný výskyt více nádorů u jednoho pacienta v rychlém časovém sledu bývá spojen se zhoršeným přežitím. I když ne vždy bývá součástí geneticky podmíněných nádorových syndromů, je vysoká pravděpodobnost nižší odpovědi na léčbu a rychlejší disseminace či časnější relapsy. Incidence v Jihomoravském kraji je 0,008 na 100 000 obyvatel. (2Vícečetné malignity mají kritéria dle IARC (International Agency of Research on Cancer): musí pocházet z odlišných orgánů, musí mít rozdílnou histologickou strukturu a nesmí být navzájem metastázami.) Studie, které jsou cíleny na léčbu jednotlivých malignit většinou v druhé a třetí fázi vylučují další malignitu, proto jsou klinické zkušenosti s biologickou léčbou u těchto pacientů omezené.

Kazuistika:

V našem sdělení uvádíme 2 pacientky s mnohočetnou malignitou spolu s karcinomem prsu. V prvním případě se jedná o pacientku 72 letou bez závažných interních interkurencí kromě hypertenze, stabilizované na léčbě betablokátory a ACEI. Prvním maligním onemocněním byla chronická myeloidní leukemie na dlouhodobé terapii Imatinib mesylátem ve fázi stabilizace onemocnění, u které jsme diagnostikovali lokálně pokročilý karcinom prsu luminal A (Tumor prsu vpravo T3N1MO, invazivní ductální karcinom ER 95 % PR:65% HER O ki 67 7%). Zahájena neoadjuvantní chemoterapie aromatázovým inhibitorem a po 8 týdnech došlo k lokální progresi. Proto byla provedena ablace a exenterace axily s histologickým nálezem invazivního ductálního ca smíšeně s luminální karcinomem, v buňkách luminálního karcinomu byl imunoprofil ER 65 % PR:45% HER 2 neu amplifikován, FISH pozitivní. Provedli jsme adjuvantní chemoterapii antracyklinem a taxanem a herceptinem a adjuvantní radioterapie hrudníku a svodných lymfatik,po jejím ukončení aromatázový inhibitor. V průběhu radioterapie se objevil maligní melanom v ozařovaném poli, který byl řešen chirurgicky širokou excizí a exenterací svodných lymfatik. 9 týdnů po ukončení radioterapie byla u pacientky diagnostikována bronchopneumonie s typickou symptomatologií, a nálezem ložiska na pravé plíci a v hilu. Nález bronchoskopicky ověřen jako NSCLC (adenokarcinom plicní nízce diferencovaný) s rychlou progresí do diseminace plicní a pleurální. Provedeno 6 sérií chemoterapie CBDCA/Gemzar, pleurální talkáž a bylo dosaženo stabilizace onemocnění s přežitím pacientky nyní 32 měsíců. V protinádorové medikaci trvá léčba perorální vinorelbin v monoterapii a Imatinib mesylát.

Druhá pacientka 79 letá s prvním nálezem NHML (B lymfom margin zony na pravé orbitě, léčeným resekce radioterapií, léčba byla ukončena kompletní remisí v 1996. Potom zjištěn karcinom prsu lokálně pokročilý luminal B HER negativní ER 95% PR 2%, rozsahem pT2 pNO MO, který byl léčen ablací prsu a hormonální léčbou 5 let Tamoxifen a 5 let letrozol.Relaps a recidiva lymfomu byla zjištěna v oblasti štítnice, kde dosaženo kompletní remise chemoterapií a následným podáním rituximabu. V průběhu léčby se objevila ložiska na plicích, která biopticky verifikována jako NSCLC, lokálně inoperabilní, metastatický. Zahájena léčba kombinací CBDCA/Vinorelbin a po 4 sériích, který je nyní 16 měsíců na léčbě stabilizován.

Závěr:

Na případu obou pacientek lze doložit, že plná protinádorová léčba včetně biologické je u těchto pacientek plně indikována a i v těchto případech lze docílit dlouhodobého přežití. Také je to argument k histologické verifikaci nově vzniklých ložisek, zvláště jsou - li atypického chování, neboť místo metastáz může být zdrojem progrese nádorového onemocnění neléčená duplicita.

Literatura:

  1. GERYK, Edvard, Marie BENDOVÁ, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jakub ODEHNAL, Petr KOŠKA, Jiří HOLUB a Milan KONEČNÝ. Vícečetné zhoubné novotvary: Ukazatel zdraví a nákladů péče v onkologii. Zdravotnictví v České republice, Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 50-55. ISSN 1213-6050
  2. Ellis IO, Schnitt SJ, Sastre-Garau X et al. Invasive breast carcinoma. In: Tavassoli FA, Devilee P (eds). Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital Organs. 3rd ed. Lyon: WHO and IARC Press 2003: 13–60.
  3. Svoboda M, Grell P, Fabian P et al. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese. Klin Onkol 2006; 19 (Supp 2): 373–381.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013