KARCINOM PRSU, OPERATIVA A SCREENING PO DVOU LETECH

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika a screening

Číslo abstraktu: 035

Autoři: MUDr. Marek Chromý; MUDr. Vít Martin Matějka

Přednáška se zabývá vyhodnocením vlivu screeningu karcinomu prsu, po jeho dvouleté rutinní aplikaci, na operační léčbu praktikovanou na našem pracovišti.

Naše pracoviště zajišťuje operační léčbu karcinomu prsu rutinně pro České Budějovice a okolí,tj.pro 100000 obyvatel města a dalších 100000 obyvatel v rozsahu bývalého okresu, výběrově je pak servis zajišťován pro Jihočeský kraj. Vzhledem k neexistenci screeningového pracoviště v naší nemocnici zajišťujeme rutinně operační servis v návaznosti na dvě privátní screeningová centra, pracující v rámci dvou ambulantních zdravotnických zařízení. Nemůžeme ovšem zaručit že spád pacientek na naše pracoviště z těchto mamografických center bude stoprocentní, byť se snažíme o vysoký standard léčby.

Plošný mammograficko-sonografický screening funguje v našem regionu rutinně od roku 2004. Jeho vliv na operativu karcinomu prsu jsme provedli vyhodnocením operačních výkonů a klasifikačního spektra karcinomů v letech 2004 a 2005 v komparaci s rokem 2001, kdy byl praktikovám pouze tzv. divoký screening.

V roce 2001 jsme pro karcinom prsu provedli operační zákrok u 62 pacientek, v roce 2004 vzrostl počet operací na 123 a v roce 2005 na 140. Podíl mimorajónních pacientek činil v roce 2001 24 %, v roce 2004 37 % a v roce 2005 47 %.

Podíl tumorů zjištěných screeningově, tj.bez nálezu hmatné rezistence v prsu, činil v roce 2001 19%, v roce 2004 48% a v roce 2005 55%.

V oblasti operativy činil v roce 2001 podíl parciálních mastektomií 52 %, v roce 2004 vzrostl tento podíl na 59 % a v roce 2005 na 79.

Klasifikační spektrum tumorů je následující: dosud jsme nezaznamenali stadium pT1a, podíl stadia pT1b činil v roce 2001 5 %, v roce 2004 9 % a v roce 2005 18 %. Podíl stadia pT1c byl ve všech třech letech nejvyšší: 58 %, 64 % a 61 %. Podíl dalších stadií je následující: pT2 v roce 2001 32 %, v roce 2004 24 % a roku 2005 18 %. Stadium pT3 v roce 2001 5 %, v roce 2004 1 % a v roce 2005 1,5 %. Medián velikosti nádorů v době operace činil v roce 2001 20 mm, v roce 2004 17 mm a v roce 2005 15 mm.

ZÁVĚR
Vliv screeningu na nárůst počtu operačních výkonů je nepochybný. Z výsledků je jasně patrný nárůst podílu parciálních výkonů a zvýšený výskyt časných stadií ve spektru operovaných tumorů. Nelze k tomu říci nic jiného, než: »Jen tak dál!« Je pouze škoda, že procento výskytu nádorů velikosti do 1 cm není tak velké, jak bychom si přáli a stadium pT1a nám stále uniká. Může to být způsobeno výše zmíněným rozděleným spádem pacientek ze screeningových center. Nelze vyloučit, že malé tumory, u nichž lze předpokládat minimální komplikace léčby, budou z privátního screeningového pracoviště odeslány na privátní pracoviště chirurgické, tj. mimo oblast naší působnosti.

Datum přednesení příspěvku: 1. 12. 2006