Karcinom prsu u mužů.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVII. Konzervativní léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 160

Autoři: MUDr. Lukáš Fiala; MUDr. Oldřich Coufal; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc.

Úvod

Karcinom prsu se u mužů vyskytuje velmi vzácně. Poměr incidence mezi ženami a muži je udáván cca 100:1. Diagnostika a léčba je u obou pohlaví principiálně podobná, mužské onemocnění však vykazuje některá specifika. Cílem naší práce bylo retrospektivně zhodnotit případy mužských karcinomů prsu léčených na našem pracovišti.

Metody

Z databáze MOÚ byly vyhledány případy operovaných mužských karcinomů prsu v období let 2001-2008. Následně jsme s pomocí zdravotnické dokumentace shromáždili údaje o použitých diagnostických a léčebných procedurách a tyto jsme porovnali s literárními poznatky.

Výsledky

Soubor tvořilo 15 pacientů, z nich 7 bylo diagnostikováno v lokálně pokročilém klinickém stádiu IIIB. V primární chirurgické léčbě se nejčastěji uplatnila radikální modifikovaná mastektomie. Adjuvantně byli operovaní muži léčeni radioterapií, chemoterapií i hormonoterapií. Biologická léčba trastuzumabem byla doporučena u dvou pacientů. Dosud 3 pacienti zemřeli, z toho dva na progresi základního onemocnění. Šesti pacientům byla doporučena genetická konzultace, u tří z nich je znám výsledek genetického testování. Dva ze tří zmíněných mužů nesou mutaci v BRCA genu.

Závěr

Příspěvkem chceme upozornit na vzácnou mužskou formu jinak velmi častého onemocnění karcinomem prsu. Z uvedených údajů vyplývá nutnost osvěty, aby co nejméně mužských případů bylo diagnostikováno v lokálně pokročilém stádiu. Rozbor poukázal také na nedostatky v praktickém využívání genetického testování.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009