Karcinom prsu žen - náklady péče u jednotlivých klinických stadií

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 053

Autoři: MUDr. Jiří Novák; H. Koukalová; P. Široký

ÚVOD
  • Ekonomická hlediska se stávají součástí hodnocení efektivity zdravotní péče

  • Podklady pro analýzy ekonomiky onkologické zdravotní péče v ČR nejsou téměř k dispozici

  • Zahraniční údaje nejsou pro podmínky ČR relevantní

  • Cíl práce: prověření hypotézy o růstu nákladů na léčbu v souvislosti s rozsahem nádorového onemocnění a stanovení přímých nákladů na léčbu u vybraného souboru pacientek s karcinomem prsuMETODIKA
Soubor nemocných
Pacientky s onemocněním nově diagnostikovaným v období 1.1.2000 – 31.1.2002, jímž byla poskytnuta komplexní onkologické péče plně v rámci MOÚ

Tab. 1 Zastoupení klinických stadií v souboru*) Pacientky s Tis, odpovídající vstupním kritériím, nebyly v databázi MOÚ nalezeny

Stanovení nákladů na léčbu
Vyúčtování léčby bylo analyzováno podle zdravotní dokumentace a odpovídajících dokladů o vykázané péči. Bylo provedeno rozdělení nákladů podle léčebných modalit: operace, radioterapie, chemoterapie a hormonoterapie, symptomatická léčba nebyla zahrnuta

Náklady na kontinuální hormonoterapii byly pro srovnatelnost kalkulovány za dobu 12 měsíců, pokud k jejímu ukončení nedošlo dříve při relapsu či úmrtí.

Jako základní statistické charakteristiky byly vzhledem k nesymetrickému rozložení všech sledovaných hodnot zvoleny medián a rozpětí (maximum - minimum).

Náklady v Kč odpovídají bodovému hodnocení zdravotních výkonů při hodnotě bodu = 0,89 Kč; u léčiv předepsaných na recepty je kalkulováno s jejich maximální úhradou .


VÝSLEDKY
Tab. 3 Náklady na aplikované léčebné modality [Kč]DISKUSE
Náklady na protinádorovou léčbu jsou kalkulovány z pohledu její úhrady zdravotní pojišťovnou.

Podklady pro analýzy byly získávány velmi pracně z individuální dokumentace nemocných. Proto jsou počty pacientek zařazených do souboru relativně malé.

Hodnota výsledků spočívá především v demonstraci vzájemných proporcí nákladů na jednotlivá klinická stadia.

Proporce nákladů jednotlivých léčebných modalit:
  • náklady na chirurgickou léčbu jsou u všech stádií téměř identické

  • náklady na radioterapii rostou úměrně lokoregionálnímu postižení, u onemocnění disseminovaného tvoří pouze doplňkovou část léčby

  • náklady na chemoterapii zaujímají největší objem u stadia IV


Stadium 0 nebylo možno v reálném tvaru zpracovat kvůli nedostatku údajů. Náklady na léčbu zde byly spočteny pomocí modelu a představují cca 75% z nákladů stadia I:


ZÁVĚR


Výsledky studie podporují hypotézu růstu nákladů v závislosti na rozsahu nádorového onemocnění.
Pohled na ekonomiku onkologické zdravotní péče je vhodné dále doplňovat o analýzy nákladové účinnosti a o analýzy nákladů a prospěchu.

Studie a prezentace realizována za podpory Grantového úkolu IGA MZ ČR č. NO/6483-3 „Ekonomická efektivnost plošného mammografického screeningu v podmínkách ČR“ a Vědecko-výzkumného záměru IGA MZ ČR, č. projektu: MZ00020980501.

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004