Kazuistika pacientky s pokročilým karcinómom prsníka liečenej Lapatinibom

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Kasuistiky

Téma: NLZP - blok I

Číslo abstraktu: 047

Autoři: A. Honzová Tašká

Anamnéza

 • 43-ročná pacientka s infiltratívny ductálny karcinóm s fibroprodukciou

 • V roku 2000 – hrčka v prsníku

 • Vykonanaé USG – ziskný fibroadenóm l.dx, hrčka sa postupne zvätšovala, bolesti vyžarovali pod pravú axilu

 • 11.1.2001 vykonaná extirpácia tumoru vo veľkosti 12mm

 • Histologicky – infiltratívny ductálny karcinóm s fibroprodukciou, miestami nepresne ohraničená infiltrácia do okolitého tkaniva

 • 31.1.2001 vykonaná radikalizácia quadrantektómii s exenteráciou axily l.dx, z 19 axilárnych uzlín len v jednej MTS karcinómu/ca mammae, l.dx št.II


Liečba

 • 14.2.2001 – 4 cykly AC/Doxorubicín+CFA/ á 3 týždne na základe prognostických faktorov: ER pozit 40% PR pozit 30%

 • 18.4.2001 – zahájenie radioterapie 46 Gy + hormonálna terapie Tamoxifen 20 mg denne po dobu 5-tich rokov

 • 1.3.2005 kontrolné CT hrdník + brucho, kde nachádame viacpočetné MTS v pľúcnom parenchyme bilat. Do 1cm, v 7 seg.hepare drobné hypodenzné ložisko do 7mm

 • Vzostup markerov Ca 15 – 3:59,4 U/ml

 • 7.3.2005 zahájená liečba docetaxolom 6 cyklov á 3 týždne

 • 6.5.2005 kontrolné CT – regresia v pľucnom parenchyme, v 7.seg.heparu stacionárne hypodenzné ložisko

 • 8.6.2005 zaslaný materiál na vyšetrenie HER 2 – vykazuje intenzitu pozitivity 3

 • Metódou molekulovej cytogenetiky FICH potvrzená aplikácia onkogénu HER 2, čo podporuje indikáciu k špecifickej limbe Herceptinom

 • 11.7.2005 kontrolné CT hrudník + brucho - v porovnaní s vyš.z mája 2005 minimálne rezidua pôvodných ložísk v pľúcnom parenchyme bilat. V hepare bez dynamiky

 • Zahájená liečba Navelbinom deň 1 a 8 až do marca 2009 + Herceptin á 3 týždne

 • 11.6.2007 pridaný Zoladex á 4 týždne

 • 18.11. 2007 kontrolné CT hrudník + brucho – stav stacionárny, v pravej časti manúbria sterna v spongióze a v centrále v tele stavca L5 sa zobrazuje okrúhle prejasnenie bez defektu cortikalis – hemangiom?

 • Doporučená gamagrafia skeletu

 • 16.3.2009 CT hrudník + brucho – stacionárny nález

 • 31.3.2008 Navelbin ex, pridaný letrozol

 • Od 01/2009 postupný vzostup markerov Ca 15 – 3: od 40,2 – 76,5U/ml

 • 11.5.2009 zmenený letrozol na Tamoxifen

 • Od 11.5.2009 – 3.8.2009 postupný vzostup markerov Ca 15-3: od 76,5 – 104 U/ml

 • 3.8.2009 zmena liečby: Tamoxifen ex – lapatinib 1250 mg denne + kapecitabín 3000mg 7 dní potom 7 dní pauza

 • 3.8.2009 RTG Th + Ls chrbtice – plochá esovitá Th – L skolióza s naznačenou ohlasnou rotáciou tiel stavcov, akcentovaná hrudná kyfóza, na tele stavca Th 10 vpravo a Th 11 chýba třeň pediklov – deštrukcia při základnou ochorení?

 • 12.8.2009 CT Th chrbtice – pozorovať 2 osteolytické MTS v zobrazovanom úseku Th 10 v pravo oblasť pedikla nečitateľná, osteolytické ložisko na Th 11 vľavo v laterálnej časti stavca

 • Doporučená RT na postihnutú oblasť Th chrbtice – 30 Gy

 • Ortopéd odporučil korzet

 • 3.8.2009 postupný pokles markerov Ca 15-3: zo 104 – 93,9 – 75,0 – 64,8U/ml

 • Plánovaná scintigrafia kostí


Choroba jako je rakovina zmení život každému člověku. Je to choroba, ktorá sa netýka len postihnutého, ale aj celej jeho rodiny a okolia. Jako môžeme pomôcť chorému a jeho rodine překonat túto ťažkú životnú situáciu?

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010