KAZUISTIKA PACIENTKY SE SMÍŠENÝM KARCINOMEM DĚLOŽNÍHO HRDLA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 144

Autoři: MUDr. Katarína Pitoňáková (Kaššová); MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Východiska:

Současný trend plánování těhotenství ve vyšším věku vede k nárůstu počtu pacientek, u kterých je diagnostikován karcinom děložního hrdla ve fertilním období. V posledních 5 letech bylo v ČR hlášeno průměrně 140 nových případů do 35 let. Hlavní léčebnou modalitou je chirurgická léčba. U ri­zikových pacientek, tj. u pacientek s pozitivními chirurgickými okraji, s postižením parametrií nebo pánevních uzlin je indikována pooperačně adjuvantní chemoradioterapie.

Popis případu:

V kazuistice je popsán nález smíšeného karcinomu děložního hrdla 27leté pacientky, u které došlo k systémové recidivě 1 rok od ukončení primární léčby. Pacientka byla přijata do onkogynekologického centra MOÚ na základě výsledků histologického vyšetření konizátu, kde byly nalezeny 3 typy tumorů: endometroidní adenokarcinom, spinocelulární karcinom G3 a glassy cell karcinom. Druhé patologické čtení histologických preparátů bylo ve shodě s prvním a byl dokončen staging: tumormarkery CYFRA 21-1, SCC byly v normě, dle CT nebyly v pánvi nalezeny patologické změny. Vzhledem k výsledkům přešetření byla v horizontu dvou měsíců provedena nejprve diagnostická rekonizace za účelem upřesnění stadia nemoci a následně abdominální radikální hysterektomie s transpozicí ovarii. Na základě histologického vyšetření byl nález klasifikován pTIbl L1 N0 M0. Pacientka podstoupila adjuvantní radioterapii. Dosažená remise trvala 10 měsíců. V září 2011 byla pacientka vyšetřena pro 3 měsíce trvající suchý kašel. PET/CT vyšetření prokázalo vysokou aktivitu v ložiskách v plicích, mediastinu, játrech a útvarech pánvi. Histologie bioptátu z jater potvrdila metastázy karcinomu čípku.V následujících 6 měsících bylo podáno sedm sérií chemoterapie bez dosažení regrese. Celkový stav se navíc zkomplikoval vznikem metastáz v mozku, které byly léčeny pa­liativní radioterapií. Vzhledem k rozsahu onemocnění a jeho rezistenci na chemoterapii byla následně zvolena symptomatická léčba. V květnu 2012, dva roky od stanovení diagnózy, pacientka umírá.

Závěr:

Kazuistika demonstruje průběh onemocnění mladé pacientky se smíšeným karcinomem děložního hrdla. Histologické vyšetření zde prokázalo nález vzácného a velmi agresivního tzv. glassy cell tumor. K recidivě onemocnění došlo do jednoho roku od ukončení primární léčby. Navzdory rychlému zahájení chemoterapie byla léčebná odpověď minimální.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013