KAZUISTIKA ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉHO NEC

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 139

Autoři: MUDr. Michaela Zábojníková; MUDr. Milan Kohoutek

Úvod:

Malobuněčný generalizovaný NEC patří k onemocnění se špatnou prognózou i přes relativně dobrou radiosenzitivitou a chemosenzitivitou onemoc­nění.

Popis případu:

55letá pacientka s histologicky verifikovaným špatně diferencovaným malobuněčným karcinomem plic pravého horního laloku, klasi­fikovaným pT1pN1(1/15)M1 (solitární metastáza v mozku). 1. 2. 2010 absolvovala pacientka operaci primárního nádoru a následně exstirpaci mozkové metastázy. Po zajišťující léčbě chemoterapií v kombinaci cisDDP + VP 16 (6 cyklů), ukončené v září 2010, absolvovala pacientka vyšetření PET CT v srpnu 2011. PET CT prokázalo solitární metastatickou lézi v pravé nadledvině. Dne 22. 9. 2011 byla provedena resekce nadledviny, histologicky potvrzena infiltrace malobuněčným neuroendokrinním karcinomem. Následně bylo provedeno došetření (octreoscan, nádorové markery), které neprokázalo přítomnost aktiv­ního nádorového ložiska, pacientka byla dispenzarizována. Relaps onemocnění byl prokázán v květnu 2012 (CT vyšetření), byly nalezeny metastázy v játrech v S7 a v parakaválních uzlinách. Následovala chirurgická léčba, po které však došlo k mírnému zhoršení kvality života (hojení per secundam). Po dvou měsících se pacientka zhojila. Dne 10. 7. 2012 absolvovala pacientka PET CT vyšetření, které prokázalo opětovnou přítomnost metastatické lymfadenopatie v oblasti retroperitonea. Od 31. 7. 2012 do 28. 11. 2012 byla pacientka léčena chemoterapií v kombinaci CBDCA a Etoposid (celkem 6 cyklů) s hematologickou toxici­tou gr. 2-3. Bylo dosaženo parciální odpovědi, která byla potvrzena v lednu 2013 vyš. PET CT. Onemocnění je asymptomatické, pacientka je ve velmi dobrém celkovém stavu bez projevů pozdní toxicity onkologické léčby a v současnosti absolvuje paliativní radioterapii cílenou na oblast postižených uzlin v retroperitoneu.

Závěr:

Medián přežití pacientů s generalizovaným malobuněčným NEC činí dle literatury 6 měsíců. V naší kazuistice dokumentujeme významné pře­kročení této doby u pacientky s uvedeným onemocněním. Domníváme se, že k tomu přispěla dobrá týmová mezioborová spolupráce v našem komplexním onkologickém centru, která navíc zajistila i udržení dobré kvality života nemocné.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013