KAZUISTIKY PACIENTŮ S METASTATICKYM RENÁLNÍM KARCINOMEM LÉČENÝCH V 1. LINII KOMBINAČNÍ LÉČBOU AVASTIN, INTERFERON

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory; Kasuistiky

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 180

Autoři: MUDr. Darja Šustrová; MUDr. Petra Pokorná; PhDr. Karel Hejduk

Úvod:

Na našem pracovišti jsme od roku 2009 z celkového počtu 145 pacientů s původně lokálně pokročilým či primárně metastatickým ca ledviny léčili cel­kem 25 pacientů interferonem alfa a bevacizumabem. Jednalo se o 20 mužů a 5 žen. Medián věku nemocných byl 55let. Nemocní byli v dobrém klinickém stavu PS 0 nebo PS 1 (56 %> bylo ECOG 1). Ve 44 °% se jednalo o metastatické ca ledviny. Histologicky se jednalo o světlobuněčný ca ledviny. V době zahájení léčby interferonem a bevacizumabem mělo všech 25 nemocných metastázy minimálně do jednoho orgánu, v 60 %> byly postiženy plíce, ve 40 %> lymfatické uzliny, ve 40 %> kosti, v 16 %> játra, jiné viscerální metastázy mělo 8 %> nemocných, stejně tak 8 % nemocných mělo generalizaci na peritoneu, 4 %> nemocných mělo postižení pleury a stejné procento mělo postižení podkožních tkání. 92 %> nemocných mělo provedenou nefrektomii před zahájením léčby. V 61,1 % byla důvodem pro ukončení léčby progrese onemocnění, ve 22 % byl důvodem ukončení výskyt nežádoucích účinků. 18 nemocných ukončilo léčbu, 7 nemocných v léčbě pokračuje. U 32 %> nemocných bylo dosaženo stabilizace SD, ve 24 %> jsme zaznamenali PR parciální léčebnou odpověď, ve 4 %> došlo k CT kompletní remisi a u 20 % pacientů byla zjištěna progrese onemocnění PD. U 88,4 % probíhala léčba bez nežádoucích účinků, u 3 pacientů jsme zaznamenali výskyt proteinurie G1,G2 a u 1 nemocného se vyskytla nezávažná hypertenze G1,G2 a pouze u 1 pacienta jsme zaznamenali proteinurii G4. 18 nemocných z našeho souboru dosud žije, výsledky tedy mohou být nadhodnoceny. V našem souboru nebylo zatím dosaženo mediánu přežití. 1/2 roku přežívalo v našem souboru 95,7 % pacientů, 1 rok přežívalo 72,2 % pacientů. Medián přežití bez progrese PFS byl 10,2 měsíce. 6měsíční přežití bez progrese bylo u 65,9 °/o pacientů a 1leté přežití bez známek progrese bylo 41,2 %>. Závěrem uvádíme kazuistiky 2 nemocných z našeho souboru, které budou zveřejněny v tištěné podobě na posteru v průběhu BOD.

Závěr:

Léčba bevacizumab + interferon alfa v I. linii u metastatického renálního karcinomu je dlouhodobě velmi dobře tolerovaná a vede v našem souboru k mediánu přežití bez známek progrese v délce 10,2 měsíce s dobrou kvalitou života.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013