KDY PROVÁDĚT HISTOLOGICKOU VERIFIKACI METASTÁZ PŘI ZNÁMÉM PRIMÁRNÍM ORIGU – JSME SI VŽDY JISTI, CO VLASTNĚ LÉČÍME?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXI. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: 304

Autoři: MUDr. Jana Halámková, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; MUDr. Štěpán Tuček, PhD.; MUDr. Jiří Vašina; MUDr. Sylva Rybníčková; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Popisy případů:

Kazuistika 1 – 66letá pacientka v roce 2010 absolvovala pravostrannou mastektomii pro multicentrický invazivní lobulární karcinom G2 (4 ložiska), ER a PR pozitivní, Ki 67 14%, HER2 negativní pT1c(4)pN0M0 L0, následovala adjuvantní hormonoterapie, v 6/ 2013 záchyt ložisek na plicích, vlevo v S3 ložisko cca 15 mm, v PET obraze s akumulací radiofarmaka SUVmax 1,28, další ložisko vpravo S4/ S6 cca 12 mm SUVmax 7,04. CEA, CA15-3 negativní. I přes označení ložisek jako metastatická, rozhodnuto o bioptické verifikaci, CT biopsii přístupné však pouze ložisko vlevo, kde ale menší kumulace radiofarmaka. Provedena tedy biopsie vlevo, ale bez záchytu maligních buněk, rozhodnuto o resekci plicního ložiska vpravo, kde nález typického karcinoidu, Ki 67 2%, pT1aN0M0, následně tedy exstirpace ložiska vlevo, kde zachycen granulomatózní zánětlivý proces nejasné etiologie (TBC nepotvrzena).

Kazuistika 2 – 76letá žena v roce 1998 absolvovala parciální mastektomii s disekcí axily pro invazivní duktální karcinom prsu vpravo G2 pT1pN0M0, ER a PR pozitivní, adjuvantní chemoterapii CMF 6krát a poté adjuvantní radioterapii s následnou hormonoterapií. V roce 2007 zjištěno ložisko na pravé plíci, provedena lobektomie pro adenokarcinom plic pT1N0M0, bez následné adjuvantní terapie. V roce 2013 pacientka absolvovala hysterektomii s oboustrannou adnexektomií a lymfadenektomií pánevních a paraaortálních lymfatických uzlin pro serózní karcinom endometria gr 3, pT1apN0M0. Poté zjištěna dvě ložiska plic vpravo maligního obrazu s okolní lymfangoitidou, díky tomu hodnoceno jako metastázy karcinomu prsu (dle CT obrazu). Vzhledem k multiplicitě a nízké pokročilosti všech typů primárních tumorů rozhodnuto o bioptické verifikaci – diagnostikován spinocelulární karcinom.

Závěr:

Histologická verifikace metastatických ložisek v případě známého primárního nádoru by měla být zvážena: když se jedná o nový nález, zvláště u pacientů s málo pokročilým primárním tumorem a větším časovým odstupem od primární diagnózy; u solitárního ložiska; při smíšené odpovědi primárního tumoru a metastatického ložiska; v případě multiplicitních primárních nádorů u jednoho nemocného; u lokalizace metastáz atypické pro dané primum; k došetření biologického profilu tumoru, který má významný vztah k léčbě a původní histologický preparát nelze vyšetřit nebo by výsledek mohl být zkreslen (HER2, RAS apod.). Bioptované ložisko má být punkčně jednoduše dosažitelné s nízkým rizikem komplikací a snahou o maximální výtěžnost. Biopsie metastázy není akceptovatelná, pokud není bezpečná nebo nepovede ke změně strategie postupu.

Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014