Klinická a molekulárně patologická charakteristika nově diagnostikovaných karcinomů prsu.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 097

Autoři: Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D.; Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.; MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Štěpán Vinakurau; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Způsob terapie u karcinomu prsu se vybírá na základě standardních prognostických znaků jako je velikost tumoru, infiltrace spádové lymfaticky, nádorový grade a exprese hormonálních receptorů. Nedostatečné léčené odpovědi stimulují hledání nových, především molekulárně patologických markrů, které by zpřesnily jak diagnózu tak léčbu. V naší studii jsme stanovovali základní klinické a histopatologické charakteristiky nemetastazujícího karcinomu prsu, velikost primárního nádoru, přítomnost infiltrace spádové lymfatických uzlin, expresi hormonálních receptorů a c-erb-2 proteinu (HER) a ploiditu DNA a zjištění jejich možné vzájemné korelace. Průměrný věk souboru 77 nemocných byl 59,3 roky. Nejčastěji se vyskytovaly nádory T1 53%, T2 39%, T3 5%, 57% nemocných nemělo přítomny metastázy v axilárních lymfatických uzlinách. Vyšší nádorový grade 3 převažoval u větších tumorů, T2 62% a T3 66%, 77% tumorů exprimovalo hormonální receptory. Exprese HER byla prokázána u 21 tumorů T1, u 13 T2 a u 1 T3. 47 nádorů bylo diploidních, aneuploidita byla zjištěna u 13 nádoru T1, u 14 T2 a u 2 T3. V naší studii jsme neprokázali statisticky významnou korelaci mezi stadiem T a N a expresí HER, expresí hormonálních receptorů, nádorovým gradem a aneuploiditou DNA.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2005