Klinický pohled na molekulární taxonomii karcinomu prsu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIV. Laboratorní diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 126

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Peter Grell, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.; Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Pacientky s karcinomem prsu sdílející stejná diagnostická a prognostická kritéria stále vykazují značné rozdíly ve vývoji onemocnění, a to i přes jednotnou protinádorovou léčbu. Příčina těchto diskrepancí může být jak ve stávající histopatologické klasifikaci, tak i v prognostických systémech používaných v klinické praxi. V obou případech jsou do stejných skupin zařazovány karcinomy s odlišným molekulárním profilem a biologickým chováním, neboť histopatologická taxonomie je založena výhradně na morfologických parametrech a prognostické systémy zohledňují pouze velmi limitovaný počet molekulárních prediktivních markerů. Platí-li základní dogma biologických systémů, potom lze diverzitu fenotypu nádorových buněk sledovat na úrovni jejich genomu. Komplexnost těchto změn však předpokládala analýzu stovek až tisíců genů, kterou bylo možné realizovat až pomocí DNA čipů (1). Na podkladě těchto analýz vznikla dosavadní struktura molekulární taxonomie karcinomů prsu, vytvořená na základě podobnosti genové exprese mezi primárními tumory, tkání ze zdravé prsní žlázy a nádorovými liniemi, jenž byly ustaveny z odlišných buněčných komponent tumorů (například z buněk bazálního a luminálního epitelu). ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007