Koaktivátory p300 a CBP potencují signalizaci estrogenového receptoru beta v buňkách PC3 odvozených od karcinomu prostaty

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 042p

Autoři: Mgr. Jan Bouchal; H. Neuwirt; F.R. Santer; Z. Culig

Úvod: Transkripční koaktivátory p300 a CBP se podílí na vývoji hormonálně nezá­vislé proliferace nádorů prostaty. Cílem tohoto projektu bylo dále zkoumat význam zmiňova­ných koaktivátorů pro transkripci a signalizaci estrogenového receptoru beta (ER-beta).

Materiál a metody: Transkripční testy by­ly prováděny na buňkách PC3 po transfekci konstrukty ovlivňujícími expresi p300/CBP (expresní vektory a siRNA proti p300 i CBP) a reportérovým vektorem s ERE (gen pro luciferázu pod kontrolou promotoru s estrogen-responzivními elementy). Luciferázová aktivita byla hodnocena po stimulaci ER-beta fytoestrogenem genisteinem, případně po kombinovaném působení s antiestrogeny ICI 182780 nebo IC1164384.

Výsledky: Stimulace ER-beta 1000 nM genisteinem byla dále potencována zvýšenou expresí p300 i CBP v buňkách PC3. Tato stimulace byla inhibována 100 nM ICI 182 780 nebo 1000 nM ICI 164384. Antiestrogeny nevykazovaly agonistické účinky na ER-beta po modulaci exprese koaktivátorů p300 a CBP. Stimulace ER-beta v buňkách PC3 byla také inhibována po působení specifických siRNA proti p300 a CBP. Obdobně byly testovány i další ná­dorové linie odvozené od karcinomu pro­staty (DU145, LNCaP, LNCaP-abl, C4-2), nicméně luciferázové signály byly velmi nízké, pravděpodobně z důvodu nízké ex­prese ER-beta.

Závěr: Koaktivátory p300 a CBP, které jsou oba zvýšeně exprimovány v pokroči­lých stadiích karcinomu prostaty, potencují signalizaci ER-beta, což může mít význam v cílené léčbě pomocí specifických ligandů ER-beta.

Poděkování: Práce byla částečně podpo­řena granty MSM 6198959216, Aktion 2007 a 2008 (49p6 a 51p19, www.dzs.cz), a ces­tovními granty od www.uicc.org (ICR-06-041, 2006) a www.oead.at (Ernst Mach, 2007).

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008