Koincidence karcinomů močového měchýře a prostaty

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře IV.

Číslo abstraktu: 019

Autoři: MUDr. Josef Košina; prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.; RNDr. Marianna Romžová, Ph.D.; MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; M. Pacovský; MUDr. Lukáš Holub; MUDr. Petr Hušek; MUDr. Abdulbaset Hafuda; MUDr. Petr Prošvic; MUDr. Eva Šimáková; MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.

CÍL

Cílem práce je zhodnocení incidence karcinomu prostaty (KP) a prostatického uroteliálního karcinomu (PUK) u pacientů s invazivně rostoucím karcinomem močového měchýře po radikální cystoprostatektomii (CE) operovaných na urologické klinice FN Hradec Králové.


METODY

Retrospektivně byl hodnocen soubor pacientů s karcinomem močového měchýře, kteří podstoupili radikální cystoprostatektomii v letech 2000–2007. Celkem bylo operovaných 126 mužů, u kterých byla histologicky vyšetřena prostata se zaměřením na záchyt invadujícího uroteliálního nádoru a karcinomu prostaty. Průměrný věk operovaných pacientů byl 62 let.


VÝSLEDKY

Patologické vyšetření objevilo karcinom prostaty u 18 pacientů (14%) a prostatický uroteliální karcinom u 7 pacientů (5%). U karcinomu prostaty se Gleasonovo skóre pohybovalo v rozmezí od 3 do 9, z toho 4 pacienti (22%) měli Gleasonovo skóre ≥ 7. V souboru pacientů s KP se vždy jednalo o patologické stadium T2a a T2b. Pouze u 1 pacienta jsme nalezli stadium pT3a. Další pacient byl již po zaléčení KP cT3b s provedenou radioterapií a oboustrannou orchiektomií. U tohoto pacienta se v histologickém preparátu již maligní buňky neobjevily. Pacienti s karcinomem prostaty měli průměrný věk 67 let na rozdíl od průměru v celém souboru, který byl 62.


ZÁVĚR

Naše výsledky podporují publikované závěry, že postižení prostaty uroteliálním karcinomem a karcinomem prostaty je relativně častým nálezem v preparátech po cystektomii. Prostatu šetřící radikální cystektomie je pro toto nezanedbatelné riziko kontroverzní léčebná metoda.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008