Komplexná diagnostika včasného štádia karcinómu prsnej žľazy ?

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>I. blok: Diagnostika a rizikové faktory</b>

Číslo abstraktu: 003

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; J. Klačko; Dušan Malatin; Mgr. Erika Zámečníková

Rakovina prsnej žľazy je celospoločenský problém. Incidencia karcinómu prsnej žľazy neustále narastá ale včasné štádiá oproti pokročilým štádiám sa stále zvyšujú v relatívnych číslach .

V posledných rokoch sa vo svete ako i v našich krajinách stále diskutuje o diagnostickom postupe pri ochoreniach prsnej žľazy, hlavne pri prevencii a skríningu- pri vyšetrení asymptomatickej populácie. Treba si uvedomiť, že nijaká metóda v diagnostike zistenia karcinómu prsnej žľazy nie je stopercentná. Pri nižších senzitivitách je doporučuje teoreticky ako i praxi kombinácia diagnostických metód. Je jednoznačne určené , že pri danej senzitivite diagnostickej metódy sa zvyšovanie danej senzitivity zvyšuje na úkor zníženej špecificity. Vykonáva sa viacej invazívnych výkonov / punkčná aspiračná cytológia, tru cut alebo operácia /, čo je nielen etický problém ale ekonomický. Pri nižšej senzitivite máme viac falošne negatívnych výsledkov - unikne karcinóm prsníka. Pri kombinácii diagnostických metód sa zvyšuje senzitivita ochorenia.
Z literatúry sa senzitivita jednotlivých diagnostických metód výrazne varíruje. Senzitivita palpačného vyšetrenia sa pohybuje od 35 – 65%, senzitivita natívnej mamografie od 45- 95 %. Výsledky senzitivity a špecificity sa samozrejme líšia nakoľko erudícia a prax lekárov je rôzna. V zdravotníctve stále pokračuje väčšia a väčšia špecializácia. Pri klinickom vyšetrení a pri mamografickom vyšetrení majú byť lekári špecialisti – klinika a mamológ s praxou. Kaďý by mal vykonávať svoju špecializáciu. V jednotlivých štúdiách a odporúčaniach svetových organizáciách sa odporúčajú rôzne možnosti diagnostiky karcinómu prsnej žľazy u asymtomatických žien. Väčšina záverov odporúča ako skríningové metódy samovyšetrovanie, klinické vyšetrenie a natívnu mamografiu . Aj keď sa neudáva signifikantné zníženie mortality u samovyšetrevania, aj tak sa odporúča vo väčšine záverov jednotlivých organizácii. Klinické vyšetrenie sa vykonáva na základe toho že pravdepodobne asi l5- 20 % karcinómov prsníka nie je detekovateľných na natívnej mamografii, čím vzniká nižšia senzitivita ochorenia.
V našom súbore karcinómov do l0 mm z roku 2002 sme zisťovali senzitivitu pre klinické vyšetrenie / aspexia a palpácia /a natívnu mamografiu. V roku 2002 sme v Národnom onkologickom ústave diagnostikovali ..... karcinómov prsnej žľazy do l0 mm. Operačná senzitivita samozrejme bola najlepšia pre natívnu mamografiu 72%. Operačná senzitivita pre klinické vyšetrenie 50 % a pre ultrasonografické vyšetrenie 35%. Z výsledkov vidno že kombináciou vyšetrovacích metód sa operačná senzitivita zvýšila zo 72% na l00 %. Čiže kombináciou sa zvýšila o 28 %. Pri podrobnejšom skúmaní nášho súboru klinické vyšetrenie zvýšilo operačnú senzitivitu a 20 % a ultrasonografickým vyšetrením o 8%.

Záverom z niektorých svetových záverov a z nášho súboru je zrejmé že kombináciou natívnej mamografie a klinického vyšetrenia môže sa zvýšiť senzitivita aj u karcinómov prsnej žľazy do l0 mm , pri minimálnom ekonomickom vzraste nákladov – aspexia a palpácia klinickým lekárom.

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004