Komunikácia s onkologickým pacientom pri dg. Karcinóm prsníka

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 053

Autoři: Mgr. Eva Baďuríková

Komunikácia ako súčasť profesionality

Existujú povolania, ktorých samozrejmou súčasťou profesionality je okrem znalostí vlastného odboru aj schopnosť tieto znalosti presvedčivo a zrozumiteľne sprostredkovať svojmu pracovnému okoliu. Sestra je jednou z tých profesií.

Komunikácia môže byť:
 • Užitočná - podporuje výmenu informácií
 • Neužitočná - brzdí, prípadne celkom znemožňuje prenos informácií a pocitov


Komunikačné druhy v ošetrovateľstve
 • Sociálna komunikácia – je neplánovaná
 • Štruktúrovaná komunikácia – má určitú naplánovanú náplň

 • Terapeutická komunikácia


Vymedzenie prieskumného problému

V prieskumnej časti je spracovaný problém, ktorý je zameraný na zistenie úrovne komunikácie v súvislosti s podávaním informácii pacientkam liečených v Národnom onkologickom ústave z diagnózou karcinóm prsníka.

Cieľ prieskumu

 • Zistiť informácie o rešpektovaní práv pacienta na informácie jemu zrozumiteľným spôsobom.
 • Zistiť zdroje informácii o ochorení
 • Zistiť ako ovplyvňujú informácie poskytované zdravotníckymi pracovníkmi pacientkam v procese komunikácie


Hypotézy

 • H1. Predpokladáme, že pacientky nedostatočne komunikujú, pretože majú strach z budúcnosti.

 • H2. Predpokladáme, že pacientky po amputácii prsníka, majú pocit menejcennosti v súvislosti s poruchou prijatia vlastného tela, preto ich komunikácia je obmedzená

 • H3. Predpokladáme, že pacientky budú viac komunikovať ak bude privolaný psychológ.

 • H4. Predpokladáme, že u pacientiek bude pretrvávať strach z budúcnosti, aj keď budú mať dostatok informácii.

 • H5. Predpokladáme , že pacientky, majú záujem byť dostatočne informované aj keď sa informácii čiastočne obávajú


Analýza hypotéz

 • HYPOTÉZA č.1 - Predpokladáme, že pacientky nedostatočne komunikujú, pretože majú strach z budúcnosti.
  Vyhodnotenie:
  Hypotéza sa potvrdila čiastočne pretože 47% pacientok má strach z budúcnosti a 53% ani moc strach z budúcnosti nemá.


 • HYPOTÉZA č.2 - Predpokladáme, že pacientky po amputácii prsníka majú pocit menejcennosti v súvislosti s poruchou prijatia vlastného tela preto ich komunikácia je obmedzená
  Vyhodnotenie:
  Hypotéza sa nepotvrdila, pretože 33% pacientok nemá pocit menejcennosti a úspešne sa vie vyrovnať s výzorom svojho tela. 65% pacientok sa vie vyjadriť o svojich pocitoch a výzor svojho tela nepovažujú za prekážku v komunikácii. 10% pacientok nie je spokojných so svojím výzorom tela a 10% to nevie posúdiť.

 • HYPOTÉZA č.3 - Predpokladáme, že pacientky budú viac komunikovať ak bude privolaný psychológ.

  Vyhodnotenie:
  Hypotéza sa potvrdila väčšia časť pac. navštevuje a je ochotná navštíviť psychológa. S psych., ale nerozprávajú o svojej chorobe, ale o svojich pocitoch a problémoch. S pacientkami je lepšia komunikácia po návšteve psychológa. 47% pac. je ochotných navštíviť psychológa 9% nie je ochotná navštíviť psychológa . 40% pac. je spokojná s komunikáciou a 60% pacientok je skôr spokojných ako nespokojných.

 • HYPOTÉZA č. 4 - Predpokladáme, že u pacientok bude pretrvávať strach z budúcnosti, aj keď budú mať dostatok informácii.

  Vyhodnotenie: Hypotéza sa potvrdila 85% pac. bolo o chorobe dostatočne informovaných, 62% pacientok má strach s ochorenia a s budúcnosti. 25% pac. nemá strach s budúcnosti. Pac. sa viac obávajú bolesti.47% pac. má veľký strach a len 10% pac.nemá strach vôbec.

 • HYPOTÉZA č. 5 - Predpokladáme, že pac. majú záujem byť dostatočne informované, aj keď sa informácii čiastočne obávajú

  Vyhodnotenie: Hypotéza sa potvrdila, pretože 87% pac. si myslí, že rodina by mala byť viac informovaná 75% pac. sa podávajú informácie na ich podnet. Pac. chcú byť informované a chcú mať presne informácie o svojom ošetrovaní a priebehu ochorenia aj keď sa informácii obávajú.

Cieľ

Cieľom prieskumu bolo zistiť nedostatky v oblasti komunikácie , overiť a sprostredkovať informácie o komunikácii

Záver
 • Pacientky komunikujú o svojej chorobe viac s lekárom ako so sestrou
 • psychológa navštevujú nie preto, aby lepšie komunikovali, ale pre vyrovnanie sa s chorobou.
 • Z budúcnosti majú strach, ale ten strach im nebráni v komunikácii.
 • Svoj handicap nepovažujú za prekážku v komunikácii, ale skôr ako prekážku na zaradenie sa do spoločenského a kultúrneho života.
 • Komunikujme spolu, počúvajme sa, buďme trpezliví, ochotní a obetaví, a určite nájdeme porozumenie, ktoré nám pomôže ľahšie znášať choroby a aj samotný život.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008