Konkomitantní chemoradioterapie s paklitaxelem a karboplatinou v týdenním režimu u lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_21

Autoři: doc. MUDr. Irena Špásová (1952-), CSc.; MUDr. Roman Pajdlhauser; Z. Skácel; doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc.

Cíl: Zhodnotit účinnost a toxicitu týdenní aplikace nízké dávky paklitaxelu v kombinaci s karboplatinou podávanou 1x za 4 týdny konkomitantně s radioterapií u nemocných s lokálně pokročilým inoperabilním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Zhodnotit odpověď na léčbu, dobu do progrese a medián přežití.

Metody: Zařazeno18 nemocných (17 mužů/1 žena), medián věku 63 let (46–71) s nově diagnostikovaným NSCLC, klinické stádium III/IV (12/6), PS 0-1 (11/7). Nemocní byli léčeni 4 cykly paklitaxelu v dávce 100 mg/m2 (redukované na 50 mg/m2 během radioterapie) den 1, 8, a 15 a karboplatinou AUC 6 den 1, ve 28 denních cyklech. Konkomitantní normofrakcionovaná zevní radioterapie v celkové dávce 65,0-71,0 Gy, frakce 1,8-2,0 Gy, 5 frakcí za týden byla aplikovaná od 2. cyklu na oblast primárního tumoru a regionálních lymfatických uzlin.

Výsledky: Nemocným bylo podáno 3–12 dávek (medián 12 dávek). Nejčastější hematologickou toxicitou byla neutropenie a leukopenie (stupeň 3–4 u 17 % nemocných v obou případech) a anemie (11 % nemocných). Stupeň 3–4 ezofagitida se objevila u 17 % nemocných a poradiační pneumonitida u 11 % nemocných. Žádný nemocný nezemřel v souvislosti s léčbou. U 13 nemocných jsme zjistili parciální odpověď (72 %), u 3 nemocných stabilní onemocnění (17 %) a u 2 nemocných progresi nádoru (11 %). Medián bez progrese onemocnění byl 35 týdnů (6–57), medián přežití činil 60 týdnů s mediánem sledování 18 měsíců.

Závěr: Týdenní aplikace nízké dávky paklitaxelu v kombinaci s karboplatinou podávanou 1x za 4 týdny konkomitantně s radioterapií u nemocných s lokálně pokročilým inoperabilním NSCLC v dobrém klinickém stavu je dobře tolerovaná a účinná léčba.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006