Kontrola kvality ve screeningovém programu karcinomu prsu

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: NLZP - blok I

Číslo abstraktu: 043

Autoři: Mgr. Štěpánka Pokorná; I. Hončíková

Karcinom prsní žlázy je nejčastějším zhoubným onemocněním žen

Cíle screeningového programu

Diagnostikováním minimálních či preinvazivních stadií karcinomu prsu:

 • Snížit úmrtnost na karcinom prsu
 • Zachovat vysokou kvalitu života žen s nádorovým onemocněním
Incidence a mortalita na Ca prsuZastoupení klinických stadií Ca prsuScreening karcinomu prsu České republikyVyhláška 372/2002 Sb. stanovuje rozsah a časové rozmezí preventivních prohlídek

 • Každá žena od 45ti do 69ti let věku, bez příznaků nádoru prsu, má jedenkrát za 2 roky nárok na preventivní mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění
 • Na vyšetření jí musí odeslat gynekolog nebo praktický lékař do centra akreditovaného k provádění mamografického screeninguAkreditace a reakreditace


Pravidla pro vstup a účast pracovišť ve screeningovém programu mají zajistit:

 • Snadnou dostupnost vyšetření pro ženu (objednací doba max.1 měsíc)
 • Integraci vyšetřovacích metod na jednom pracovišti
 • Včasný výsledek vyšetření (negativní do 3 dnů, při podezřelém nálezu do 15 dnů)
 • Péči erudovanými zdravotnickými pracovníky pomocí přístrojů, které odpovídají vyhlášce o zdravotnických prostředcích i zákonu č.18/1997 (Atomový zákon)
 • Dostatečný počet provedených vyšetření, protože erudice mamodiagnostiků se odvíjí od počtu vyhodnocených vyšetření
 • Návaznost péče o zdravé i nemocné ženySoustředění vyšetřovacích metod na jednom pracovišti umožňuje:

 • Hodnocení momgramů dvěma lékaři
 • Negativní výsledek vyšetření do 3 dnů
 • Provedení histologického vyšetření při podezřelém nálezu do 14 dnů od mamografie
 • Značení nádorového ložiska nutné k prs zachovávajícím operacímZdravotničtí pracovníci

Dobrá erudice mamodiagnostiků souvisí s počtem vyhodnocených mamogramů, proto je stanovena minimální hranice vyšetření, které musí pracoviště provést a je stanoven počet mamogramů, který musí lékař ročně vyhodnotit

V rámci reakreditací je kladen důraz na další vzdělávání všech stupňů zdravotnických pracovníků

Radiologičtí asistenti jsou pravidelně proškolováni ve správném provádění mamografických projekcí.Nehmatné
RA: 0
HRT: 0


Přístrojové vybavení pracoviště

 • V souladu s vyhláškou o zdravotnických prostředcích i zákonu č.18/1997 o nakládání se zdroji ionizujícího záření
 • Každodenní zkoušky mamografických přístrojů
 • Kontrola stáří a funkčnosti přístrojů v rámci reakreditacíDatový audit

Provádění datového auditu je jednou z podmínek účasti radiodiagnostického oddělení ve screeningovém programu


MaSc

Software pro správu dat mamografického screeningu

 • Nástroj na shromažďování dat
 • Nástroj pro export dat k centrálnímu zpracování a vyhodnocení screeningového programu na celostátní úrovni
 • Nástroj kontroly kvality pro jednotlivá pracovištěShromažďovaná data v rámci screeningového programu

Klasifikace výsledku vyšetřeníBI-RADS 0 Nemožno rozhodnout
BI RADS 1 Negativní
BI RADS 2 Benigní
BI RADS 3 Pravděpodobně benigní
BI RADS 4 Pravděpodobně maligní
BI RADS 5 MaligníInformace o diagnostikovaných karcinomech

 • Histologický výsledek
 • MKN topografie a morfologie nádoru
 • grading nádoru
 • pTNM klasifikace
Výpočet ukazatelů efektivity programuUkazatelé efektivity programu

Doporučené hodnoty indikátorů vycházejí z European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis

Změnu úmrtnosti na karcinom prsu můžeme hodnotit za 8 až 10 let od začátku programu, proto jsou vytvořeny ukazatele efektivity programu, které nám pomáhají hodnotit úspěšnost programu dříve. Pomocí nich se mohou jednotlivá centra i odborníci na celonárodní úrovni zaměřit na slabá místa programu.

 • Počet provedených screeningových mamografií
 • Počet histologicky potvrzených malignit
 • Further assesment rate, recall rate, detekční míra
 • Podíl benigních a maligních otevřených biopsií
 • Podíl karcinomů in situ, podíl pokročilých karcinomů
 • Podíl pN0 karcinomů mezi invazivními
 • Podíl minimálních karcinomů mezi invazivnímiExport dat k centrálnímu zpracování
Oficiální web projektu screeningového programu karcinomu prsu ČR – www.mamo.cz

Tyto stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny prsu a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících se screeningem.


Závěr

Akreditace radiodiagnostického oddělení pro provádění mamografického screeningu je signálem, že pracoviště je kvalitní s erudovaným personálem i kvalitním přístrojovým vybavením.

Úkolem zdravotníků je informovat ženy o prevenci karcinomu prsu a motivovat je k účasti ve screeningovém programu.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010