KORELACE EXPRESE MIRNA S EXPRESÍ PROTEINŮ ODPOVĚDNÝCH ZA REPARACI DNA U NEMALOBUNĚČNÝCH KARCINOMŮ PLIC

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 135

Autoři: MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.; Mgr. Mária Janíková; Mgr. Veronika Žižková; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Východiska:

Jednou z příčin neúspěšnosti terapie u nemalobuněčných karcinomů plic (NSCLC) je vývoj lékové rezistence. Jedním z mechanizmů rezis­tence je aktivita mechanizmů odpovědných za opravy poškozené DNA. Proto jsme sledovali vztah mezi expresí proteinů zapojených do oprav DNA a ex­presí miRNA u pacientů s NSCLC.

Soubor pacientů a metody:

Do naší studie jsme zahrnuli 62 pacientů s NSCLC, kteří byli vyšetřeni a léčeni ve Fakultní nemocnici Olomouc v letech 1996-2002. Z toho 30 pacientů mělo adenokarcinom, 26 spinocelulární karcinom a 6 velkobuněčný karcinom. Z parafino­vých bloků jsme připravili tkáňové mikroereje, na kterých jsme imunohistochemicky detekovali proteiny BRCA1, FLNA, p53, MLH1 a MSH2. Následně jsme kvantifikovali hladiny miR-21, miR-126, miR-205, miR-23a, miR-23b, miR-335*, miR-369-3p, miR-3163, miR-491-3p, miR-548p, miR-576-5p, miR-590-5p, miR-655, miR-656 a miR-944. RNA jsme izolovali pomocí RecoverAll™ Total Nucleic Acid Isolation Kit for FFPE (Ambion). Po reverzní transkripci pomocí Ta-qMan* MicroRNA Reverse Transcription Kitu (Ambion) jsme cDNA preamplifikovali a pak kvantifikovali s využitím specifických sond TaqMan* MicroRNA As­says (Ambion). Získané výsledky jsme podrobili statistické analýze.

Výsledky:

Exprese žádné z vyšetřovaných miRNA nekorelovala signifikantně s dél­kou bezpříznakového období nebo s celkovým přežíváním pacientů. Prokázali jsme však korelaci mezi jadernou expresí BRCA1 a expresí miR-21, miR-126, miR-205, miR-23a, miR-23b, miR-335*, miR-369-3p, miR-3163, miR-491-3p, miR-576-5p, miR-655, miR-656 a miR-944 a dále mezi cytoplazmatickou expresí BRCA1 a expresí miR-21, miR-205, miR-23a, miR-335*, miR-491-3p, miR-548p, miR-576-5p, miR-655, miR-656 a miR-944. Nebyla pozorována žádná korelace mezi hladinami jednotlivých miRNA a expresi FLNA. Naproti tomu exprese p53 korelovala s hladinami miR-21, miR-23a, miR-23b, miR-335* a miR-655, ex­prese proteinu MLH1 s miR-21, miR-23a, miR-491-3p, miR-548p, miR-576-5p, miR-655, miR-656 a miR-944 a exprese MSH2 s miR-21, miR-23a, miR-491-3p, miR-548p, miR-576-5p, miR-655, miR-656 a miR-944.

Závěr:

Spektrum expresních změn miRNA bylo shodné při korelaci s expresí MLH1 a MSH2, lišilo se při srovnání s intracelulární lokalizací BRCA1. Klíčový regulátor odezvy poškození DNA protein p53 koreloval s jiným expresním profilem miRNA než MLH1, MSH2 a BRCA1. Naproti tomu FLNA nekorelovala se žádnou ze sledovaných miRNA. Výše uvedené výsledky potvrzují, že sledované miRNA mohou být zapo­jeny do komplexní regulace exprese proteinů účastnících se oprav DNA.

Práce byla podpořena granty IGA MZCR NT13569 a CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013