Korelace mikrokalcifikací v mamografickém obraze s histologickým nálezem

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 037

Autoři: M. Strunová; MUDr. Miloslav Janoušek; H. Kacerovská; MUDr. David Pavlišta, PhD

Maligní nádor v mamografickém obraze se projevuje jako isolovaný nebo víceložiskový stín, jako asymetrie a iregularita struktury mléčné žlázy a shluk mikrokalcifikací . Mikrokalcifikace v maligním nádoru jsou popisovány přibližně v 60 % . Při zjištění suspektních mikrokalcifikací je nutno ložisko lokalizovat a biopticky ověřit. Mikrokalcifikace se nejčastěji vyskytují u intraduktálně vznikajících tumorů, komedonového či kribriformního typu, dále u karcinomů mikropapilárních a mucinozních. U mikrokalcifikací posuzujeme velikost, morfologii a distribuci. Podle lokalizace rozlišujeme mikrokalcifikace intraduktální, lobulární a smíšené.

U intraduktálních karcinomů jsou mikrokalcifikace granulární nebo odlitkové s predilekční lokalizací v centru nádoru, kde dochází k nekrotizaci. Tvar mikrokalcifikací je různý. Suspektní počet je mezi 5-10. Lobulární maligní mikrokalcifikace se vyskytují zejména u invazivního lobulárního karcinomu.
Lobulární karcinom in situ typické mikrokalcifikace neobsahuje.Většina lobulárních mikrokalcifikací je přítomna u benigních lézí. Mezi tyto leze patří sklerozující a prostá adenoza, involuční cystická hyperplazie. Benigní kalcifikace se mohou vyskytnout u arteriosklerozy,v tukové nekroze,v hemoragiích a papilomech. Fibroadenom má mikrokalcifikace polymorfní a kalcifikáty bývají hrubší.
Karcinomu prsu je nejčastější malignitou u ženy. Zavedením screenigového mamografického vyšetření je možná diagnostika nádorů v časném stadiu.

Na naší klinice jsme na základě mamografického vyšetření po stereotaktické lokalizaci biopticky ověřili suspektní mikrokalcifikace u 40 pacientek v období od ledna 2002 do listopadu 2003. Diagnostika a zhodnocení mikrokalcifikací byla provedena na Radiodiagnostické klinice. Před operačním výkonem bylo ložisko označeno vodičem a po této stereotaktické lokalizaci extirpováno a odesláno na následnou rentgenologickou kontrolu, kde bylo potvrzeno odstranění mikrokalcifikací. Věk operovaných pacientek se pohyboval v rozmezí 39 - 82 let, průměrný věk v souboru byl 55 let. Benigní histologický nález byl diagnostikován u 26 ( 65 % ) pacientek. Maligní histologický nález byl prokázán u 14 ( 35 % ) pacientek. Z benigních lézí se nejčastěji vyskytovala fibrocystická mastopatie u 13 pacientek , duktální hyperplazie u 6 pacientek , adenosa u 3 pacientek a dalšími nálezy byly lobulární hyperplazie, duktální hyperplazie a atypická duktální hyperplazie.

Z maligních lezí byl diagnostikován duktální karcinom in situ u 8 pacientek, invazivní karcinom u 5 pacientek a lobulární karcinom in situ u jedné pacientky. U duktálního karcinomu in situ převažoval komedonový typ ( 7 pacientek ), který je nejčastějším typem a téměř vždy jsou přítomné mikrokalcifikace. U jedné pacientky byl diagnostikován papilární typ. Z výsledků vyplývá, že u třetiny pacientek byla histologicky verifikována maligní leze. U karcinoma in situ následovala po segmentektomii radioterapie, u potvrzeného invazivního karcinomu byla indikována onkology u 3 pacientek ablace prsu a exenterace axily , u 2 pacientek segmentektomie a exenterace axily.
Mamografické vyšetření prsu diagnostikuje nádory v časném stadiu, v některých případech je možné diagnostikovat i preinvazivní karcinomy. Tím můžeme snížit radikalitu operační terapie v kombinaci s další onkologickou následnou léčbou. Diagnostikou časných stadií zlepšujeme přežití pacientek a snižujeme jejich psychosociální traumatizaci.

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004