Korelace TUM a PET u cervikálního karcinomu

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 150

Autoři: Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.; MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Alfréd Dörr, CSc.

Úvod
Pozitronová emisni tomografie ( PET ) je neinvazivní metoda založená na hypermetabolismu glukosy v místech vysokého obratu a detekci aplikovaného radiafarmaka. Spolu s TUM a dalšími je využívána v rámci stagingu a monitorace efektu terapie.

Materiál
Ve sledovaném období 8/2003 – 1/2005 bylo provedeno celkem 183 vyšetření se zobrazením celotělového scanu u 168 pacientek s karcinomem děložního hrdla.
TUM byly odebrány celkem u 151 pacientky, z toho SCC 140x, CYFRA 135x, Ca 125 21x
PET vyšetření bylo provedeno celkem 152.

VÝSLEDKY
U adeno ca se jedná o 23 pacientek se zobrazením 31 PET z toho nálezy na PET pozitivní v 19 případech léčby.
Současně s PET bylo vyšetřeno celkem 21 TUM / Ca 125 / s pozitivitou u 10 pacientek což představuje 47,6%. Souhlasně došlo k elevaci TUM a PET u 10 případů , což představuje 40% pacientek.
U 127 pacientek se spinocelulárním karcinomem děložního čípku bylo provedeno celkem 135 vyšetření CYFRA s pozitivitou u 3O pacientek, což je 22,2% a 140 vyšetření SCC s pozitivitou u 41 pacientek což představuje 30,2% případů. PET vyšetření bylo provedeno celkem 152 s pozitivitou u 63 pacientek, což představuje 41,4%
Souhlasně k elevaci TUM a pozit nálezu na PET došlo u spinocelulárního ca u 35 pac s SCC a TUM což představuje 25% sledovaných případů a u PET a CYFRA se jedná o 28 pacientek, což je 20,7%.
U ostatních pacientek ze sledovaného období nejsou údaje známy vzhledem k jejich provedení extra muros.

ZÁVĚR
Ve sledovaném souboru jsme se pokusili stanovit korelaci mezi TUM a PET v rámci stagingu a terapie cervikálního karcinomu.Souhlasně k elevaci TUM a PET u adeno ca cerv uteri došlo ve 4O% sledovaných případů, u spinocel. Ca bylo TUM a PET v korelaci u 30,2% pacientek v případě sledování SCC a CYFRA 21-1 se jedná o 20. 7% pacientek.
Vzhledem k relativně malému počtu pacientek nelze jednoznačně stanovit efektivitu PET v závislosti na TUM, přesto již nyní se zdá přínos k diagnostice cervikálního karcinomu omezený.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005