Kostní scintigrafie s 99mTc-MDP (metylendifosfonátem)v diagnostice sekundárního metastatického postižení skeletu

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Poster

Číslo abstraktu: 046p

Autoři: MUDr. Blanka Michlová; D. Kalousová; Ing. MUDr. Jaroslav Vižďa

Úvod:

Kostní scintigrafie je metoda nukleární medicíny, která zobrazuje kostní léze prostřednictvím detekce alterace kostního metabolismu. Kostní scintigrafie je funkční vyšetření, které je nespecifické. Zobrazuje odchylky kostního metabolismu etiologicky různorodé. Detekuje změny zánětlivé, degenerativní, fraktury, nádorové léze (primární i sekundární), poruchy metabolické (např. osteoporózu). Skelet je častou cílovou tkání metastáz řady solidních nádorů. Nejčastější výskyt metastáz je u ca prsu, ca prostaty, ca plic, ca ledvin.

Metoda :

700MBq MDP (metylendifosfonát) iv. Celotělový záznam za 2-3 hodiny od aplikace. Jednofotonová emisní tomografie (SPECT) na oblast zájmu zvyšuje senzitivitu vyšetření. Radiofarmakum se v kostní tkáni váže zčásti na krystaly hydroxyapatitu, zčásti na mezibuněčnou tkáň bílkovinné povahy.

Materiál, diskuze:

U některých solidních nádorů je kostní scan součástí stanovení iniciálního stadia onemocnění i follow up, u jiných je součástí follow up nebo případně reflektuje na klinické obtíže nemocného. 90% všech metastatických ložisek je lokalizováno v axiálním skeletu, kde je i v dospělosti zachována distribuce červené kostní dřeně.
Šíření metastáz do skeletu se děje:
  1. Cestou arterielní cirkulace.
  2. Cestou retrográdního venózního toku.
  3. Přímým šířením. Většina nádorů tvoří osteolytické metastázy. Metastázy osteoblastické jsou typické pro ca prostaty, meduloblastom. U ca prsu se setkáváme s metastázami osteolytickými a smíšenými, osteosklerotické metastázy jsou vzácné.

Nejčastějším nálezem jsou mnohočetné kostní metastázy. 98% metastatických ložisek se scintigraficky zobrazuje jako „horká“, tj .ložiska zvýšeného záchytu aktivity radiofarmaka. Jen 2% tvoří ložiska „studená“, fotopenická, která představují osteolytické metastázy. Ta mohou být obklopena lemem zvýšené kostní přestavby. Kostní scintigrafie je funkční vyšetření, jehož senzitivita je v detekci kostních metastáz ve srovnání s rtg vyšetřením vysoká. Udává se, že úroveň změny denzity kosti (která je vázána na přítomnost vápníku) musí tvořit 30-60%, aby došlo k rentgenové detekci morfologické léze. Přibližně 30% pacientů se známou malignitou, kteří mají bolest a normální rtg snímek, mají scintigraficky prokázané metastatické postižení.
Depozita metastatických buněk některých nádorů (jako jsou agresivní tumory, kolorektální karcinom, karcinom ledviny nebo mnohočetný myelom), nemusí vzbudit v osteocytech aktivitu , vedoucí k takové úrovni osteogenetické změny, která by již mohla být detekovatelná gamakamerou.
Vzhledem k možnosti falešné negativity se proto se jako vhodná screeningová metoda u agresivních ca prsu nebo forem HER 2 neu pozitivních jeví MRI. PET (pozitronová emisní tomografie) je významnou funkční modalitou NM, která je ve vztahu k detekci kostních metastáz u ca prsu vhodná zejména pro případy dynamicky narůstajících nádorových markerů a negativitě standartních vyšetřením nebo při dubiózních nálezech. Senzitivita PET k detekci kostních metastázám je u ca prsu s jeho převážně osteolytickými metastázami vysoká.

Závěr:

Kostní scintigrafie je vysoce senzitivní funkční vyšetření vhodné jako screeningová metoda k detekci kostních metastáz. Její výhodou je včasná diagnostika a možnost celotělové detekce. Lze ji užít k monitorování efektu terapie, plánování radioterapie, může upozornit na riziko případné patologické fraktury. Vyšetření nemá vedlejší účinky. Výhodou je přijatelná radiační zátěž i cena vyšetření. Počátkem 21. století dochází k rozvoji hybridních přístrojů SPECT/CT, které spojují funkční metabolický a anatomický morfologický nález a tím se významně zvyší úroveň diagnostické informace.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007