Kumulativní dávky chemoterapeutického režimu BEACOPP eskalovaný po redukci pro akutní toxicitu

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L24

Autoři: MUDr. Milan Matuška, Ph.D.; MUDr. Eva Skácelíková; L. Sošková; P. Twardziková; P. Vodvářka

ÚVOD
Standartní iniciální léčbou pokročilých stádií Hodgkinova lymfomu je dle Německé skupiny pro studium Hodgkinovy nemoci (GHSG) 8 cyklů chemoterapie BEACOPP-E.Tato léčba je často i přes podávání G-CSF provázena těžkou akutní hematologickou toxicitou, závažnými infekčními komplikacemi, plicní a neurologickou toxicitou.

Dle počtu a závažnosti komplikací se dle protokolu redukují dávky cytostatik.

V současné době se diskutují dávkové intenzity podávaných cytostatických režimů. Některá centra zařazují do léčby intermediálních a pokročilých stádií HL režimy se sníženou dávkovou intenzitou (8 cyklů BEACOPPbazální),GHSG sleduje léčbu pacientů kombinovanou chemoterapií (BEACOPP-K)- 4 cykly BEACOPP-E a 4 cykly BEACOPP-B, jiná pracoviště používají v režimu BEACOPP-E druhý a třetí den perorálně podávaný etopozid.

CÍL:
Posoudit, zda skutečně podané kumulativní dávky chemoterapie BEACOPP-E po redukci pro akutní toxicitu jsou v konečném součtu srovnatelné s kumulativními dávkami méně intenzivních variant tohoto režimu (BEACOPP-B, BEACOPP-K).

PACIENTI A METODY:
V létech 2000 - 2004 jsme na naší klinice sledovali soubor pacientů (N=20) ve věku 19 - 42 let s nově diagnostikovaným pokročilým stádiem onemocnění HL (stádium IIB s nepříznivými faktory,stádium IIIA,IIIB nebo stádium IV) a s dosaženou kompletní remisí po léčbě 8 cykly režimu BEACOPP-eskalovaný.

Vyhodnotili jsme podané kumulativní dávky cytostatik za celou dobu iniciální léčby po stupňovité redukci pro akutní toxicitu dle protokolu GHSG. Výsledky jsme porovnávali s doporučovanými dávkami režimu BEACOPP-E (Adriamycin 35mg/m2 i.v.den 1, Bleomycin 10mg/m2 i.v den 8, Cyklofosfamid 1250mg /m2 i.v. den 1, Etoposid 200 mg /m2 i.v. den 1 - 3,Vincristin 1,4 mg/m2 i.v. den 8, Prednison 40mg /m2 p.os. den 1-14, Procarbazin 100mg /m2p.os. den 1 - 7,s mandatorním podáváním G-CSF)-8 cyklů - opakování 22. den).

A méně intenzivními režimy:

BEACOPP bazální (Adriamycin 25mg/m2 i.v.den 1, Bleomycin 10mg/m2i.v den 8, Cyclofosfamid 850mg /m2i.v. den 1, Etoposid 100 mg /m2 i.v. den 1-3,Vincristin 1,4mg/m2i.v. den 8, Prednison 40mg /m2p.os.den 1-14, Procarbazin 100mg /m2 p.os. den 1-7, 8 cyklu s opakováním 22. den.

a kombinovaného režimu BEACOPP-K ( 4 cykly BEACOPP-E+4 cykly BEACOPP-B).

VÝSLEDKY
;

Kumulativní dávky cytostatik v našem souboru jsou nižší u Etoposidu o 350 mg, u Adriablastinu o 20 mg a u cyklofosfamidu o 450mg ve srovnání s kombinovanou chemoterapií čtyř eskalovaných a čtyř bazálních cyklů chemoterapie BEACOPP.

;

V každém cyklu chemoterapie jsou tyto dávky v našem souboru vyšší u Etoposidu o 43,75 mg, Adriablastinu o 2,5 mg a u Cyklofosfamidu o 56,25 mg než v kombinovaném režimu BEACOPP-K.

ZÁVĚR
Výsledné kumulativní dávky režimu BEACOPP-E po redukci pro akutní toxicitu jsou v konečném součtu srovnatelné s kombinovanou terapií 4 cyklů eskalovaného a čtyř cyklů bazálního režimu BEACOPP.

Tento režim by tak mohl stát standartem pro primoléčbu HL s nižším počtem febrilních neutropenií, závažných infekčních komplikací a dalších projevu akutní toxicity. Tyto předpoklady bude nutno ještě ověřit v randomizovaných studiích.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005