Kurativní (chemo)radioterapie se subkutánním podáním amifostinu v léčbě nádorů ORL oblasti

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Novinky v onkologii

Číslo abstraktu: 165

Autoři: MUDr. Miloslav Pála, Ph.D. MBA,; MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; MUDr. Pavel Vítek, PhD.; MUDr. Jaroslav Veselý; MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Úvod
S cílem dosáhnout lepší léčebné odpovědi se v léčbě nádorů ORL oblasti uplatň ují intenzivnější postupy, které s sebou nesou i vyšší míru toxicity balancující často až na hranici tolerance vlastní léčby. Radioprotektivní účinky amifostinu byly prokázány v řadě klinických studií, výsledky se subkutánním podáním poukazují na obdobnou efektivitu a nižší míru závažné toxicity oproti podání intravenoznímu.

Metoda a soubor
Od 1/02 do 3/04 bylo v ÚRO léčeno 106 pacientů s nádory ORL oblasti (chemo)radioterapií s radioprotekcí amifostinem. Amifostin byl podáván subkutánně v dávce 500 mg 30 min. před každou frakcí radioterapie. Nejvíce zastoupeny (60%) byly karcinomy orofaryngu a dutiny ústní. 85% pacientů mělo nádor klinického stadia IV. 24 pacientů podstoupilo adjuvantní (chemo)radioterapii po předchozím radikálním chirurgickém odstranění nádoru do FD 60Gy, 79 pacientů pak samostatnou (chemo)radioterapii pro nádory neresekabilní, případně nádory, u nichž byl chirurgický výkon hodnocen jako neadekvátní do FD 70Gy, 3 pacienti podstoupili reiradiaci. Chemoterapie byla podána u 63 pacientů, u 58 konkomitantně, u 13 neoadjuvantně, u 3 adjuvantně. Konkomitantní chemoterapie byla podána převážně režimem CDDP 40 mg/m2 týdně. U pacientů s pokročilým regionálním postižením byla léčba kombinována s hypertermií.

Výsledky
Práce se zabývá hodnocením tolerance subkutánně podávaného amifostinu, hodnocením časné a pozdní toxicity (chemo)radioterapie, časné odpovědi a efektivity léčby a u podskupiny pacientů hodnocením kvality života.

Závěr
Kurativní (chemo)radioterapie se subkutánním podáním amifostinu prokazuje vysokou časnou efektivitu i u rozsáhlých nádorů ORL oblasti při přijatelné míře akutní a pozdní toxicity. Nejčastější příčinou, která vedla k ukončení podávání amifostinu, byla nepřijatelná míra kožní nebo gastrointestinální toxicity.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004