KURATIVNÍ LÉČBA ZHOUBNÝCH NÁDORŮ VARLAT – NAŠE ZKUŠENOSTI

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Nádory varlat II

Číslo abstraktu: 032

Autoři: MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Michaela Zábojníková; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Bohuslav Navrátil; J. Hynčica

V letech 2000–2005 bylo v Baťově krajské nemocnici ve Zlíně léčeno 40 pacientů s maligním tumorem varlat.
V této skupině je 13 pacientů léčených pro seminom a 27 pacientů léčených pro neseminom (7 embryonálních karcinomů a 20 smíšených testikulárních neseminomů).
Věkové složení celé skupiny odpovídá epidemiologickým literárním údajům – 45 % pacientů bylo v době diagnózy mladších 30 let (30 % mladších 25 let), 25 % mezi 31–40 lety , 20 % mezi 41–50 lety a 10 % starších 50 let.
Ve skupině pacientů léčených pro seminom bylo dle stadií ve st. I 12 pacientů, st. II 1 pacient, ve skupině neseminomů st I. 18 pacientů, st. II 5 pacientů, st. III 2 pacienti. Ve skupině neseminomů pak byl léčen 1 pacient pro relaps onemocnění v retroperitoneu a 1 pacient byl léčen pro retroperitoneální extragonadální smíšený germinativní tumor bez postižení varlete.

LÉČBA


Ve skupině pacientů se seminomy podstoupili všichni nemocní radikální orchidektomii jako první terapeutický výkon, následně pak po dokončení stagingu onemocnění bylo 9 pacientů stadia I léčeno dále pouze adjuvantní radioterapií na oblast retroperitoneálních lymfatických uzlin – z toho 66 % oblast paraaortálních uzlin, 34 % paraaortálních a stejnostranných pánevních uzlin, 2 pacienti stadia I B podstoupili po orchidektomii postiženého varlete pouze chemoterapii v kombinaci BEP 4 cykly, a 1 pacient stadia II B chemoterapii BEP 4 cykly a následně radioterapii na oblast paraaortálních a stejnostranných pánevních uzlin. Jeden pacient z této skupiny (st. IB) byl léčen pro časný relaps onemocnění v retroperitoneálních uzlinách po adjuvantní chemoterapii BEP, léčen radioterapií. Toxicita radioterapie gr III–IV v této skupině nebyla zaznamenána, radioterapie proběhla bez přerušení až do plánované dávky, v této skupině byla zaznamenána toxicita chemoterapie gr IV – po 1s. febrilní neutropenie léčená růstovými faktory 1krát a afebrilní neutropenie gr.IV po 1s.bez růstových faktorů a neurotoxicita gr. II po 1s 1krát.
Ve skupině pacientů léčených pro neseminomy byla primárně provedena orchidektomie postiženého varlete u 26 pacientů, u 1 pacienta léčeného pro relaps v retroperitoneu, inoperabilním nálezu v druhostranném varleti a játrech byla léčba zahájena chemoterapií, u pacienta léčeného pro extragonadální tumor laparotomií a biopsií. Onkologickou léčbu po provedené primární operaci jeden pacient odmítl, chemoterapii absolvovalo tedy 27 pacientů. Chemoterapeutický režim byl vždy v I. linii BEP 2–7 cyklů, v průměru 4 cykly. U 1 pacienta vyššího věku podán režim CBDCA + etoposid. Adjuvantní radioterapie na oblast paraaortálních uzlin byla provedena u 2 pacientů po negativizaci markerů, operačním řešení residua v retroperitoneu a průkazu čistého seminomu jako reziduální nemoci. U 5 pacientů operovaných pro reziduální nález v retroperitoneu histologicky nález nenalezen.
Toxicita chemoterapie: hematologická gr III 3krát, gr IV 13krát – vždy neutropenie, podávány růstové faktory. Jiná toxicita gr III/IV nebyla zaznamenána, jen u 2 pacientů byla zaznamenána GIT toxicita gr II a 3 pacientů neurotoxicita gr II, vždy reverzibilní.

VÝSLEDKY LÉČBY


Komplexní léčbou dosaženo u 39 pacientů kompletní odpovědi (97,5 %) , u 1 pacienta (extragonadální tumor retroperitonea) dosaženo parciální odpovědi. V současnosti žije bez projevů onemocnění 35 pacientů a jsou sledováni. Zemřelo 5 pacientů – 4 z nich na nemaligní onemocnění ve věku 43, 45, 81 a 82 let, jeden pacient zemřel na progresi základního onemocnění po celkově 3 liniích chemoterapie (BEP, VIP, gemzar-taxol), vždy léčbou dosaženo parciální odpovědi.

ZÁVĚR


Komplexní léčba testikulárních nádorů patří v současnosti v onkologii mezi nejúspěšnější. V našem souboru prezentujeme výsledky srovnatelné se špičkovými pracovišti v naší zemi i v zahraničí (ORR v naší skupině 100 %, CR 97,5 %). Uvedený soubor dokumentuje efektivitu týmové spolupráce v regionu, kde není v současnosti ani jedno komplexní onkologické centrum. V Baťově nemocnici Zlín absolvovali pacienti primární operační výkon (orchidektomii) a všechny cykly chemoterapie, radioterapii na radioterapeutických odděleních Holešov, FN Brno, FN Olomouc a MOÚ Brno, chirurgii retroperitonea ve FN Brno Bohunice. Koordinujícím a dispenzarizujícím pracovištěm pak je onkologické centrum BKN Zlín ve spolupráci s urologickým oddělením BKN Zlín.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005