Kvalita života nemocných s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty léčených chemoterapií

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L17

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

ÚVOD
Karcinom prostaty je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění.Je to především nemoc starších mužů, ale raritně může být diagnostikován i u mladších 40 let. Významnou roli v detekci karcinomu prostaty má stanovení hladiny PSA – prostatického antigenu. Před jeho obecným zavedením do praxe byl relaps onemocnění diagnostikován pouze na základě klinických příznaků – nejčastěji bolestí při metastatickém postižení skeletu, dále potížemi s močením při lokální pogresi nebo při postižení viscerálních orgánů, a to symptomy vyplývajícími z jejích funkčních poruch. V čase diagnosy je karcinom prostaty androgen sensitivním onemocněním. Androgenní deprivace je prvním krokem v terapii pacientů s metastatickým onemocněním.Tato deprivace ve většině případů znamená regresi tumoru a rozsahu postižení, ale v průběhu 12-18 měsíců postupně dochází k tomu, že tumor se stává androgenně independentním.

Hormonálně refrakterní karcinom prostaty je definován alespoň dvěma po sobě jdoucími vzestupy hladin PSA (vyšetřených ve dvoutýdenním intervalu) u pacientů s kastračními sérovými hladinami testosteronu
(< 20 ng/ml) jednou z potenciálních terapeutických možnosíi u těchto nemocných je chemoterapie

METODA
V našem souboru je zařazeno 32 nemocných léčených v době od 11/2002 do 11/2004. Medián věku byl 67,4 let (55-79), ECOG Performans Status všech léčených 0-1.

Chemoterapeutický režim – docetaxel 40 mg/m2 /týden i.v. v podání 6 týdnů aplikace + 2 týdny pauza. V premedikaci byl dexamethason v dávce 16 mg i.v./aplikaci.

VÝSLEDKY

Benefit pro pacienta.

Benefit pro pacienty je především v redukci analgetické terapie. U 26 (81%) nemocných došlo k změně medikace - 12 (37,5%) z nich vysadilo silné opioidy a přešlo na slabší opioidy typu tramadolu nebo dihydrokodeinu. 6 (18%) pacientů postupně užívalo pouze nesteroidní antiflogistika. Úplně léky proti bolesti vysadilo 8 (25%) léčených. Celkově k omezení spotřeby analgetik o 50% došlo u 12 (37,5%) nemocných. Viz tabulka.

Tabulka: Benefit pro pacienta


Další výsledky stran sledování kvality života nemocných léčených chemoterapií pro hormonálně rezistentní karcinom prostaty budou presentovány ústně.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005