Kvalita života pacientů s diseminovaným karcinomem žaludku léčených paliativní chemoterapií s použitím docetaxelu

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p16

Autoři: MUDr. Simona Rotnáglová; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Kristýna Divišová; MUDr. Sabina Svobodová; MUDr. Katarína Široká

Karcinom žaludku je diagnostikován v době, kdy většina pacientů přichází již s diseminovaným onemocně­ním. Průměrné přežití těchto pacientů léčených paliativní chemoterapií je 8 vs. 5 měsíců, vůči BSC. Chemote­rapie prodlužuje dobu do progrese (5 vs. 2 měsíce) a zlepšuje kvalitu života. U pacientů ve výborném klinickém stavu s PS 0-1, lze ke standardnímu režimu 5 - fluorouracil+ cisplatina, přidat docetaxel. Jeho přidání přineslo prodloužení celkového přežití (9,2 vs. 8,6 měsíců) a signifikantně delší dobu do progrese (5,6 vs. 3,7 měsíců).

Toxicita terapie při použití režimu DCF (docetaxel, cisplatina, fluorouracil) je především hematologická -myelotoxicita.

Z našeho souboru je 12 pacientů léčených režimem DCF v dávkách docetaxel 75/mg2 i. v. den 1, cisplatina 75 mg/m2 i. v. den1, 5-fluorouracil 750 mg/m2 kontinuální infuzí na 24 hodin den 1-5 v intervalu 21 dní.

 

Tabulka č. 1: Soubor pacientů

Věk

Do 50 let

2 pacienti

Do 60 let

6 pacientů

Do 70 let

4 pacienti

PS

0

4 pacientů

1

8 pacientů

2

0 pacientů

Chirurgický výkon

Totální GE

4 pacienti

Parciální GE

3 pacienti

Inoperabilní

5 pacientů

GE: gastrektomie, PS: performance status

Při hodnocení kvality života jsme se zaměřili na toxicitu a redukci analgetické terapie. V našem malém souboru mělo hematologickou toxicitu stupně 2 celkem 25 % pacientů, myelotoxicita stupně 4 s febrilní neutropenii byla zaznamenána u jednoho nemocného.

Retence tekutin jako periferní edémy dolních končetin se vyskytly u 1 pacientky.

Onycholýza a alopecie se vyskytla u 100 % pacientů. GIT toxicita - nauzea, zvracení, byla maximálně stupně 1. Neurotoxicita stupně 1 byla zaznamenána minimálně.

 

Tabulka č. 2: Toxicita terapie

Hematologická

Grade I

Grade II

Grade III

Grade IV

anemie

4 pacienti

3 pacienti

5 pacientů

0

leukopenie

5 pacientů

6 pacientů

0

1 pacient

trombocytopenie

3 pacienti

6 pacientů

2 pacienti

0

 

Tabulka č. 3: Toxicita terapie

Nehematologická

Grade I

Grade II

Grade III

Grade IV

neurotoxicita

12 pacientů

0

0

0

kožní

10 pacientů.

2 pacienti

0

0

nauzea, zvracení

10 pacientů

2 pacienti

0

0

 

U 65 % nemocných se vstupní anémii G1, 2 došlo na přechodnou dobu k její úpravě. Snížil se počet nutných krevních převodů.

Během terapie došlo k zlepšení příjmu potravy, v průměru pacienti zvýšili svojí vstupní váhu o 2,3 kg. U 25 %nemocných s algickým syndromem došlo ke snížení dávky analgetik.

Závěrem lze říci, že u vhodně volené skupiny pacientů s PS 0-1, byla kvalita života a tolerance terapie celkově dobrá. Léčebná odpověď, u našeho malého souboru, hodnocena podle RECIST kritérií, byla u 6 pacientů stabi­lizace onemocnění, u 2 pacientů parciální remise a u 4 nemocných progrese onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011