Kvantifikace přínosu časné diagnostiky a chirurgické léčby u preventabilních zhoubných nádorů v České republice.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: VI. Hodnocení efektu onkologické léčby

Číslo abstraktu: 049

Autoři: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Motto:
Nejvíce poučení přináší sám život. Není průkaznosti bez čísel.

V současné onkologii, tedy na konferencích, kongresech, v odborných publikacích, ovšem i v popularizačních článcích, je věnována pozornost především účinkům nových protinádorových léků. Vytvořil se dojem, že vědecké poznání a pokrok zajišťují v onkologické praxi pouze prospektivní randomizované klinické studie srovnávající za kontrolovaných podmínek postup nebo lék A s postupem či lékem B, případně C. Je-li dosaženo statistické významnosti mezi oběma postupy, kterou určuje mezi jiným velikost zkoumaného souboru, je to pokládáno za důkaz nalezení účinnějšího postupu. Nalezené rozdíly nejsou obvykle nijak dramatické. Je stále více zvykem hodnotit je v kategoriích dočasné léčebné odpovědi, kde většina efektů se projevuje jako částečná odpověď nebo stabilizace nálezu po dobu několika měsíců. Při tvrdším kriteriu hodnocení, tedy v parametru celkové doby přežití, jde zpravidla jen o několik málo procent rozdílu. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007