Kvantitativní detekce exprese fúzního genu NPM/ALK a exprese molekuly CD30 u pacientů s anaplastickým velkobuněčným lymfomem (ALCL).

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Analýza nádorového genomu a proteomu

Číslo abstraktu: 198p

Autoři: RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.; Bc. Irena Hilská; Mgr. Alena Augustiňáková; as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.; MUDr. Tomáš Kepák; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Anaplastický velkobuněčný lymfom (ALCL) je představitel lymfomů vznikajících transformací lymfoidních elementů T řady, diagnostikovaných na základě histologického obrazu a imunohistochemického profilu (ALK protein+, CD30+, markery B a T řady). Dochází zde k patologické aktivaci onkogenu ALK, která je způsobena chromozomální translokací. Vznikají fúzní geny s různými translokačními partnery. Asi u 60% nemocných nacházíme ;translokaci t(25) se vznikem fúzního genu NPM/ALK. Cílem práce je kvantifikace množství nádorových buněk infiltrujících kostní dřeň (BM) případně periferní krev (PB).

Metody
Zavedli jsme metodu reverzně transkriptázové polymerázové řetězové reakce v reálném čase (RQ-RT-PCR), která umožňuje monitorovat přesné množství nádorových buněk a případnou dynamiku jejich úbytku či nárůstu. Pro možnost absolutní kvantifikace jsme sestrojili plazmidové ředící řady pro kvantifikaci fúzního genu NPM/ALK a molekuly CD30 a pro kvantifikaci cDNA („housekeeping“ gen).

Výsledky
Vyšetřili jsme hladinu exprese fúzního genu NPM/ALK a hladinu exprese molekuly CD30 v čase diagnózy a/nebo relapsu u 6 pacientů s ALCL (4-19let) v kryostatových (n=11) a/nebo parafínových řezech (n=3) z postižených uzlin. Ve všech vzorcích jsme nalezli jak vysokou hladinu exprese fúzního genu, tak vysokou hladinu exprese molekuly CD30 (132 respektive 2030 kopií až 126016 respektive 234000 kopií, medián 6478 respektive 8735 kopií). Poměry hladin exprese fúzního genu NPM/ALK a hladin ;exprese molekuly CD30 se pohyboval v hodnotách od 0,6-4,4 s jedním vzorkem s poměrem 15 v uzlině ve které byla v postTKD relapsu detekována vyšší hladina exprese CD30. Dále jsme vyšetřovali hladinu exprese v 53 vzorcích BM a 9 vzorcích PB odebraných během léčby a výsledky jsme porovnávali jak z hlediska poměru mezi hladinami exprese fúzního genu a molekuly CD30, tak s kvalitativním PCR pro fúzní gen NPM/ALK a sledovali jsme dynamiku úbytku příp. nárůstu buněk nesoucích fúzní gen NPM/ALK a molekulu CD30.

Závěr
Metoda RQ-RT-PCR umožňuje sledovat dynamiku a tím hladinu infiltrace BM během léčby pacientů s ALCL. Z dosavadních výsledků vyplývá, že sledování hladiny reziduální nemoci u nemocních s ALCL by se mělo stát součástí diagnostického a léčebného protokolu. Včasná detekce nárůstu nádorové populace umožní včasnější léčebnou reakci.

Podporováno granty: MZ ČR #00064203/6704, MŠMT ČR #0021620813 a GAUK #66/2004

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006