Lapatinib - účinná léčba po selhání trastuzumabu

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 034

Autoři: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Zvýšená exprese receptorů z rodiny receptorů pro epidermální růstový faktor a následná akti­vace signálních drah je spojena s agresivnějším chováním karcinomu prsu. Základní léčbou první linie u nemocných s metastatickým karcinomem prsu se zvýšenou expresí HER2 je trastuzumab. Přes tuto léčbu dochází po určité době k progre­si nádoru. Lapatinib je duálním tyrosinkinázovým inhibitorem, který blokuje intracelulární doménu receptorů HER1 a HER2. Lapatinib inhibuje i zkrácenou formu receptorů p95, která je trastuzumabem neovlivnitelná. V experimentu bylo prokázáno, že jeho účinek není závislý na funkci PTEN ani na expresi hormonálních receptorů.

Lapatinib byl registrován nejdříve v USA a později i v zemích EU na základě studie fáze III, která srovnávala kapecitabin v monoterapii s kombinací kapecitabinu a lapatinibu (EGF 100151) v léčbě nemocných s metastazujícím karcinomem prsu se zvýšenou expresí erbB2, předléčených antracykliny, taxany a trastuzumabem. Primárním cílem této studie byla doba do progrese. Kapecitabin byl podáván v dávce 2000 mg/m2/den po dobu 14 dní s následnou týdenní přestávkou, lapatinib v dávce 1250 mg denně. Léčba byla prováděna do progrese ne­bo do nepřijatelné toxicity. Do studie bylo zařazeno celkem 399 nemocných. Medián doby do progrese byl 27 týdnu v kombinovaném režimu oproti 18,6 týdne u nemocných léče­ných samotným kapecitabinem. Studie rovněž prokázala nižší výskyt mozkových metastáz ve skupině nemocných léčených kombinací s lapatinibem. Léčba byla všeobecně dobře tolero­vaná. Nejčastějšími nežádoucími projevy byly průjmy, „hand-foot" syndrom, nauzea, zvracení a únava. Zvýšenou pozornost je třeba věno­vat vzestupu hladin transamináz a bilirubinu. Výskyt významné kardiotoxicity byl vzácný (1,6%). Obdobné výsledky byly dosaženy i v rámci programu LEAP (Lapatinib Expanded Access Program), do kterého nábor v České republice probíhal od února 2007 do září 2008.

Závěr: Lapatinib je účinným lékem u ne­mocných s metastazujícím karcinomem prsu se zvýšenou expresí HER2, které byly před­léčené taxany, antracykliny a trastuzumabem. Je účinný i u nemocných s mozkovými metastázami. Z dosavadní klinické zkušenosti lze konstatovat, že má přijatelný profil toxicity.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008