LÉČBA ER POZITIVNÍCH KARCINOMŮ PRSU - NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S ONCOTYP DX

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 062

Autoři: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Východiska:

Přibližně 65 % nádorů u premenopauzálních pacientek exprimuje estrogenové nebo progesteronové receptory, u postmenopauzálních pa­cientek je to 80 % nádorů. Adjuvantní léčba karcinomu prsu se řídí podle prediktivních a prognostických markerů. Podle doporučení St. Gallen 2011 by pa­cientky s nádory typu luminal A měly být léčeny pouze adjuvantní hormonální léčbou. U pacientek s karcinomem typu luminal B se doporučuje zvážit podání adjuvantní chemoterapie. Její přínos je závislý na hladině exprese hormonálních receptorů a klinicko-patologických prognostických faktorech, jako je veli­kost nádoru, postižení axilárních uzlin, histologický grade, lymfatická a vaskulární invaze, overexprese HER 2. Část pacientek je tak léčena chemoterapií s mož­nými následky, ale minimálním přínosem.

Cíl:

K lepšímu rozlišení skupiny pacientek s nádory typu luminal B, které budou mít prospěch z adjuvantní che­moterapie, bylo vyvinuto několik molekulárních testů. Nejširší použití v klinické praxi má test Oncotyp DX (Genomic Health, Redwood City, CA), založený na vyšetření 21 genů, které mají vztah k estrogenovému receptoru, proliferaci, genu HER2 a invazi. Výhodou testu je, že kromě prognostického významu má i vý­znam prediktivní, takže pomůže u pacientek lépe předpovědět přínos adjuvantní chemoterapie. Pravděpodobnost relapsu u pacientek s pozitivními hormo­nálními receptory je vyjádřena jako skóre rekurence (RS - recurrence score) v rozmezí od 0 do 100. RS je založeno na předpokladu, že pacientka bude léčena 5 let hormonální léčbou a predikuje 10leté riziko vzdálené rekurence. RS se dělí do třech kategorií: nízké riziko (< 18), střední riziko (18-30) a vysoké riziko (> 30). K validaci testu Oncotyp DX byly použity parafinové bločky z klinické studie NSABP B-14 od pacientek, které byly léčeny Tamoxifenem. Riziko vzdálené rekurence pro nízké RS bylo 6,8 %, pro střední RS 14,3 % a pro vysoké RS 30,5 %.

Závěr:

V MOÚ jsme měli možnost použít test Oncotyp DX u pěti pacientek. Všechny pacientky měly pozitivní hormonální receptory, střední nebo vyšší proliferaci a dvě pacientky měly pozitivní axilární uzliny. U všech jsme na základě klinicko-patologických markrů doporučili kombinaci hormonální léčby a chemoterapie. Všechny pacientky měly podle výsledků vyšetření Oncotyp DX nízké riziko relapsu a po vzájemné domluvě byly léčeny pouze systémovou adjuvantní hormonální léčbou.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013