LÉČBA INFEKCÍ U PACIENTŮ „NA SYMPTOMATICKÉ PALIATIVNÍ PÉČI"

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Paliativní a podpůrná léčba

Číslo abstraktu: 250

Autoři: MUDr. Marek Sochor

Infekční komplikace jsou, spolu s tromboembolickou chorobou a progresí základního onkologického onemocnění, nejčastějšími příčinami úmrtí u onkolo­gických pacientů. Vedle vlivu na mortalitu jsou provázeny řadou symptomů, které zhoršují kvalitu života. Význam infekčních komplikací je patrný po celou dobu trvání onkologického onemocnění. Jejich zvýšená incidence je u nádorových onemocnění dána vlastním onemocněním a protinádorovou léčbou. Při studiu infekčních komplikací u pacientů v paliativní péči, ať už v paliativní protinádorové, nebo symptomatické paliativní a hospicové péči, je v literatuře zmiňovaný zásadní nedostatek jasných guidelines a protokolů, které by se opíraly o prokazatelné klinické podklady. Z hlediska epidemiologie jsou v této skupině pacientů nejčastější infekce močových cest (39-42 %), respirační infekce (22-36 %), kožní infekce a infekce měkkých tkání (6-12 %) a bakteriemie (5-14 %). Nepodkročitelné minimum paliativní symptomatické péče je snaha o kontrolu symptomů. Spolu s tímto je prokazatelné, že včasně zahájená paliativní symptomatická péče je provázena prodloužením života. Z hlediska kontroly symptomů je terapie infekčních komplikací v paliativní symptomatické péči rozpo­ruplná, protože ve většině studií dochází k jejich zlepšení pouze u části pacientů. Nejvíce u infekcí močových cest (60-79 %), méně potom u ostatních infekcí (30-43 %), v posledním týdnu života je kontrola symptomů kolem 10 %. Ještě větší nesoulad je ve studiích pozorovatelný u případného vlivu na mortalitu. Jsou studie, které dokumentují prodloužení života, ale lze najít velké množství studií, které vliv na mortalitu při léčbě infekcí u paliativních symptomatických pacientů nepozorovaly. V některých studiích je navíc zmiňováno riziko nežádoucího prodloužení procesu umírání. Pro rozhodování o nejoptimálnějším pří­stupu k diagnostice a léčbě infekčních komplikací, včetně její šíře a agresivity, je důležitá prognóza a životní perspektiva pacienta, jeho aktuální stav. V případě pacientů s prognózou týdnů a měsíců by se přístup k diagnostice a terapii infekčních komplikací neměl lišit od ostatních onkologických pacientů. U nemoc­ných v terminální fázi onkologického onemocnění je rozhodování o intenzitě diagnostiky a terapie vždy individuální a je nutné přihlédnout ke všem aktuál­ním okolnostem. Pečlivým a každodenním hodnocením efektu léčby a jejími úpravami dle vývoje stavu lze naplnit základní poslání nejenom paliativní péče, ale medicíny v její podstatě. Přehledová přednáška shrnuje současné znalosti diagnostiky a terapie infekcí v paliativní symptomatické péči.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013