LÉČBA MALIGNÍHO MELANOMU PŘED ÉROU BIOLOGICKÉ LÉČBY - KAZUISTIKA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; Maligní melanom a nádory kůže

Téma: XVI. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XVI/182

Autoři: MUDr. Kateřina Krošláková; MUDr. Markéta Pospíšková

Úvod:  

Maligní melanom je onkologické onemocnění s rostoucí incidencí. Léčba tohoto onemocnění je v posledních letech provázena velkým pokrokem. Základem léčby je stále léčba chirurgická. V následující kazuistice bychom chtěli odprezentovat pacienta, který byl díky multimodálnímu přístupu léčen pro komorbidity: hypertenze, divertikulóza sigmatu, trombofilie. Maligní melanom paže vlevo pT4a N0 M0 recidivující maligní melanom více než šest let před érou nových léčebných metod. Muž, ročník 1944, stadium IIB, stp. radik. operaci 22. 4. 2002, stp. imunoterapii Introna (v rámci studie EORTC Temodal) do 11/2003, 1. relaps 4/2007 - extirpace rez. levé paže, HV maligní melanom, 2. relaps 11/2009 v prox. části jizvy, 1. 12. 2009 excize tu a exenterace axily sin. HV meta maligního melanomu, axila 12 LU negat., 3. relaps 10. 6. 2010 extirpace meta z levé axily, následně imunoterapie interferon 5 MIU + interleukin do levé axily, 11/2010 přerušeno - 6. 12. 2010 disekce axily l. sin. HV meta maligního melanomu, 1/2011 pokračováno v imunoterapii, 2/2011 relaps v axile dle UZ, 18. 3. 2011 extirpace, následně sekund. hojení proto bez adjuvantní RT, 7/2011 generalizace do plic + relaps v levé axile, 16. 8. 2011 resekce plicního ložiska + lokoregionální recidivy, 3. 11. 2011 PET/CT: negativní, 5/2012 mnohočetná generalizace, 5-7/2012 1. linie CHT DTIC, ukončeno pro PD dle CT, 7-12/2012 imunoterapie interferon sc + interleukin perilesionalně, od 9/2012 eskalace o CVD do 2. linie, ukončeno 1/2013 SD + hematologická toxicita, stp. opakované RTG terapii na podkožní ložiska v průběhu 12/2012-6/2013. 3-7/2013 3. linie Alkeran, 3. série ukončena pro PD 9/2013 hospitalizace pro celkové zhoršení stavu - plicní embolizace, sepse, meta mozku - dne 21. 9. 2013 exitus letalis.

Závěr:

Maligní melanom je nádorové onemocnění, které vyžaduje i nadále multimodální přístup. V posledních letech vidíme velký rozvoj cílené léčby a imunoterapie u této diagnózy. Je však potřeba mít na paměti, že tato léčba má nezanedbatelnou toxicitu a že není jedinou možností, jak prodloužít život pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016