Léčba malobuněčného karcinomu plic

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Cytostatická a biologická léčba nádorů plic a pleury

Číslo abstraktu: 021

Autoři: prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.; MUDr. Libor Havel; Ass.Prof. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.; MUDr. Jan Kára; MUDr. Šárka Klimešová (Krocová), Ph.D.; MUDr. Lýdia Syllabová; MUDr. Ilona Roušalová

Základní léčebnou modalitou je kombinovaná chemoterapie, kterou se dosáhne významného prodloužení přežívání nemocných s LD i ED. V současné době je nejvíce užívaná kombinace cisplatiny a etopozidu, která vzhledem k mechanismu účinku jeví aditivní efekt obou léků. Tato kombinace je účinná i u nemocných, u nichž došlo k selhání léčby kombinacemi CAV a CAE. Její výhodou je i možnost použití v konkomitantní radiochemoterapii, protože je méně myelotoxická, její toxicita na sliznice je menší, stejně jako riziko vzniku intersticiální pneumonitidy. Při srovnávání účinnosti CAV a PE nebylo prokázáno významněji delší přežívání nemocných s ED. Kombinace PE však má lepší terapeutický index, při stejné protinádorové účinnosti je méně myelotoxická. Karboplatina v kombinaci s etopozidem má srovnatelnou protinádorovou účinnost s cisplatinou. Ve srovnání s cisplatinou má výhodu v menší nefrotoxicitě, ototoxicitě a neurotoxicitě, je méně emetogenní a její aplikace je snadnější. Je však více myelotoxická. Přidání ifosfamidu ke kombinaci platinového derivátu s etopozidem sice zvyšuje účinnost, ale za cenu výraznější toxicity. V posledních letech se opakovaně prokázala účinnost kombinace cisplatiny s irinotekanem.

Vedle systémové chemoterapie hrají důležitou roli i další dvě klasické léčebné modality, radioterapie a chirurgická léčba. Operace prodlužuje přežívání u nemocných s periferní formou malobuněčného karcinomu plic v případě, že nejsou postiženy regionální lymfatické uzliny (stadium I), ale vždy musí být samozřejmě i v případě radikální resekce kombinována s chemoterapií. V tomto iniciálním stadiu se však zjistí malobuněčný karcinom jen vzácně. Při kombinaci operace a chemoterapie u stadia I je preferováno provedení resekce před zahájením cytostatické léčby. V ostatních případech limitovaného onemocnění se chemoterapie kombinuje s radioterapií sekvenčně nebo konkomitantně. Konkomitantní radiochemoterapie má sice vyšší toxicitu, hlavním typem toxicity je ezofagitida a hematologická toxicita, ale je účinnější a u malobuněčného karcinomu je dnes pokládána v kombinaci s režimem cisplatina + etopozid za standardní postup. Nejvhodnější je zahájení radioterapie při prvním nebo druhém chemoterapeutickém cyklu. U nemocných vyššího věku nebo u nemocných, u kterých lze předpokládat sníženou toleranci léčby je bezpečnější sekvenční podání chemoterapie s následnou radioterapií.

U nemocných, u nichž se dosáhlo léčebné odpovědi je vhodné profylaktické ozáření mozku. Mozek je totiž nejčastějším místem relapsu a profylaktické ozáření snižuje frekvenci mozkových metastáz a mírně prodlužuje i celkové přežívání nemocných.

I když je malobuněčný karcinom plic iniciálně chemosenzitivní nádor, přesto asi 80% nemocných zemře do dvou let od stanovení diagnózy. Příčinou jsou relapsy onemocnění, u kterých už bývá citlivost k chemoterapii nižší. U senzitivního typu onemocnění je možno podat stejnou kombinaci jako v první linii, u refrakterního typu je vhodný topotekan.

Podpořeno výzkumným záměrem MZ00000064211.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009