Léčba metastatického renálního karcinomu

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: IX. Chemoterapie nádorů - varia

Číslo abstraktu: 085

Autoři: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Česká republika je zemí s nejvyšší incidencí nádorů ledvin na světě. Metastatický karcinom ledviny (mRCC) pak představuje závažný zdravotní problém pro jednotlivé pacienty i pro celou společnost. U tohoto onemocnění jsou cytotoxické léky prakticky neúčinné. V současnosti se prokázala účinnost léků zaměřených na blokádu VEGF (bevacizumab, sorafenib, sunitinib). Nezávisle s cílenou léčbou zaměřenou na VEGF byly studovány možnosti cílené léčby zaměřené na mTOR. Z inhibitorů mTOR je v současné době registrován v indikaci metastatického karcinomu ledviny temsirolimus, který je indikován v první linii léčby u nemocných s nepříznivou prognózou. Zatím nemáme k dispozici dostupný registrovaný přípravek pro pacienty, kteří na léčbě zaměřené na VEGF progredují. Právě v této indikaci se pravděpodobně může v nejbližší době uplatní temsirolimus jako lék další linie.

Význam a účinnost léčby temsirolimusem u nemocných s metastatickým karcinomem ledviny byly předmětem multicentrické randomizované placebem kontrolované klinické studie III. fáze RECORD-1. Primárním sledovaným parametrem bylo přežití bez známek progrese (progresion free survival). Všichni pacienti byli již před vstupem do studie neúspěšně léčeni inhibitory tyrozinkinázy sunitinibem, sorafenibem nebo sunitinibem i sorafenibem. Předchozí léčba bevacizumabem, interleukinem-2 nebo interferonem-alfa byla rovněž povolena a významná část nemocných selhala po více liniích léčby. Pro významný rozdíl v účinnosti mezi oběma rameny byla studie ukončena. Studie jednoznačně prokázala prodloužení přežití bez známek progrese ve srovnání s placebem u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny po progresi na léčbě inhibitory tyrozinkinázy.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009