LÉČBA MOZKOVÝCH METASTÁZ KARCINOMU PRSU A KARCINOMU LEDVINY NA GAMA NOŽI– LÉČEBNÉ VÝSLEDKY

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory; zhoubné nádory mozku a CNS; Zhoubné nádory prsu

Téma: Nádory ledvin - operační léčba

Číslo abstraktu: 018

Autoři: MUDr. Gabriela Šimonová, CSc.

ÚVOD
Mozkové metastázy se objevují zhruba u 5–10 % nemocných s disseminovanými karcinomy prsu nebo ledviny. Stereotaktické ozáření na gama noži umožňuje aplikaci vysoké jednorázové dávky záření s relativně nízkou zátěží pro zdravou mozkovou tkáň.

METODA A MATERIÁL
V průběhu 12 let jsme na našem oddělení stereotakticky ozářili na gama noži celkem 145 nemocných s mozkovými metastázami karcinomu prsu a 225 nemocných s metastázami karcinomu ledviny. U nemocných s metastázami karcinomu prsu z toho 47% nemocných bylo ozářeno pro solitární metastázu a u 53 % nemocných byly ozářeny 2–4 metastázy. Ve skupině nemocných s metastázami karcinomu ledviny bylo 67% se solitární, lézí 33 % se 2–4 ložisky. Plánovací vyšetření posledních 8 let je standardně prováděno pomocí magnetické rezonance. Medián věku nemocných s metastázami karcinomu prsu byl 56 let (29–71), medián PTV 7 100 mm3 (500–22 000), medián minimální aplikované dávky byl 19Gy (15–21), nemocných s metastázami karcinomu ledviny byl medián věku 55 let (30–75), medián PTV 6 500 mm3 medián D min 21Gy (17–24). Minimální následné sledování pro všechny žijící a hodnocené nemocné byl 12 měsíců. Pro hodnocení akutních a pozdních komplikací byl užit systém SOMA LENT (dle RTOG). Kontrolní zobrazovací vyšetření mozku bylo prováděno každých 5–6 měsíců po léčbě v průběhu prvých dvou let, následně 1krát za rok.

VÝSLEDKY
Kompletní regresi jsme zaznamenali u 14 % nemocných, parciálnín u 56 % nemocných a k lokální progresi došlu u 5 pacientek.Nové mozkové metastázy byly diagnostikovány u 50 % nemocných s mediánem do vzniku 8 měsíců, u přežívajících nemocných po 12 měsících se riziko vzniku nových lézí výrazně snížilo. Lokální recidiva po předchozí CR nebo PR se objevila v 6 %. Akutní toxicitu stupeň 3, 4 jsme zaznamenali 10 % nemocných a pozdní stupeň 3, 4 ve 4,5 %. U 3 nemocných se objevila radionekróza.

Medián přežití u nemocných se solitární metastázou byl 10 měsíců, s vícečetnými ložisky 8 měsíců.

Kompletní regresi jsme zaznamenali u 28 % pacientů s metastázou karcinomu ledviny, u 56 % parciální regresi a progresi u 5 %. Nová meta ložiska v průběhu následného sledování byla diagnostikována u pacientů 20 % nemocných s mediánem do vzniku 10měsíců. Akutní toxicitu stupeň 3, 4 se objevila u 9 % pacientů a pozdní v 5 %.

Radionekrózu byla zaznamenána u 5 pacientů.

Medián přežití u nemocných se solitární metastázou karcinomu ledviny byl 13 měsíců, u vícečetných lézí 8 měsíců.

ZÁVĚR
Stereotaktické ozáření na gama noži rozšiřuje léčebné metody u mozkových metastáz, příznivý lokální efekt (CR a PR) byl zaznamenán u 70 % nemocných, nejlepší léčebné výsledky byly dosaženy u nemocných s metastázami karcinomu ledviny. Stereotaktické ozáření na gama noži významně rozšířilo léčebné možnosti u nemocných s mozkovými metastázami, ve srovnání s neurochirurgickým výkonem vykazuje nulovou mortalitu a závažné pozdní komplikace nepřesahují 5 %.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2006