Léčba osteosarkomu u dospívajících a mladých dospělých.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; Sarcom

Téma: Specifika nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 037

Autoři: doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc.; MUDr. Jarmila Kruseová; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; MUDr. Jiří Schovanec; MUDr. Martin Kynčl; MUDr. Marcela Dvořáková; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Východisko

Cílem práce je informovat o léčebných výsledcích osteosarkomu u dospívajících a mladých dospělých léčených na KDHO FN v Motole.

Metoda a soubor

V období od 1/1997 do 4/2010 bylo na KDHO přijato celkem 63 pacientů s osteosarkomem (OS), z nich 22 (34,9%) pacientů bylo ve věku nad 15 let. Lokalizované onemocnění mělo 18 pacientů, 3 měli plicní metastázy a 1 pacient měl skip metastázu. Léčba byla prováděna do 1/2006 modifikovaným protokolem CCG-7921, POG-9351, INT-0133 a dále současným protokolem EURAMOS1. Poměr pohlaví u souboru 22 pacientů byl 16 chlapců a 6 dívek, průměrný věk 16 roků 9 měsíců (rozmezí 15 roků 2 měsíce – 20 roků 2 měsíce). Podle lokalizace postižení dominuje femur (n=11), dále tibie (n=5), pánev (n=2), fibula (n=1), humerus (n=1), obratel (n=1) a mandibula (n=1). Většina pacientů měla lokalizované onemocnění – 19/22 (86,4%) pacientů. V histologickém obraze osteosarkomu byla nejčastěji varianta osteoblastická (n=13) následovaná chondroblastickou (n=6), nediferencovanou (n=2) a fibrózní formou (n=1). Radikální operační výkon primárného postižení byl proveden u 20 (90,9%) pacientů, z toho amputace u 3 (15%) a resekce s náhradou u 17 (85%.) pacientů. Příznivou reakci na neoadjuvantní léčbu (> 10% vitálních buněk v resekátu) mělo 10 (50%) pacientů. Recidiva onemocnění byla prokázána u 3 (13,6%) pacientů. Průměrná doba sledování je 5 roků 9 měsíců (rozmezí 6 měsíců-12 roků-11 měsíců).

Výsledky

Ve věkové skupině nad 15 let je 13 (59,1%) pacientů v CR, 8 (36,4%) pacientů zemřelo na progresi a 1 (4,5%) pacient má progresi plicních metastáz. Ve věkové skupině dětí do 15 let s OS je 29 (70,7%) pacientů v CR a 12 (29,3%) pacientů zemřelo na progresi.

Závěr

U našeho souboru pacientů jsou léčebné výsledky u dospívajících méně příznivé než u mladší věkové skupiny. V léčbě osteosarkomu je zřejmé, že standardní kombinace cytostatik dosáhla maxima terapeutických možností a je nutno hledat nové léčebné modality cíleně působící na nádorovou populaci.

Podporováno výzkumným záměrem VZMZ 64203/6715.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011