LÉČBA SINONAZÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ A DEFINITIVNÍ RADIOTERAPIÍ. DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY ÚRO

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XXII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: XXII/248

Autoři: MUDr. Miloslav Pála, Ph.D. MBA,; Mgr. Pavla Nováková; MUDr. Ferdinand Třebický; MUDr. Lucie Veselá; MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; MUDr. Jarmila Suková; MUDr. Antonín Vrána; MUDr. Tomáš Podlešák

 Úvod:  

Cílem naší práce bylo zhodnotit dlouhodobé výsledky pooperační a definitivní radioterapie u konsekutivního souboru pacientů s karcinomem dutiny nosní a vedlejších dutin nosních léčených v ÚRO v éře moderní radioterapie. Metodika a soubor pacientů: Od 1/2002 do 12/2014 bylo v ÚRO léčeno radioterapií s kurativním záměrem 50 pacientů s diagnózou sinonazálního karcinomu (muži : ženy 3,5 : 1; 84 % IV. klinické stadium; 50 % T4; 64 % sinus maxillaris). Dominujícím histologickým typem byl epidermoidní karcinom (56 %). U 32 pacientů radioterapii předcházel chirurgický výkon s radikálním záměrem, plná radikalita (R0) byla zachována pouze u 31 % operovaných. Všichni pacienti byli léčeni konvenčně frakcionovanou radioterapií; medián dosažené dávky byl 70 Gy, u 6 pacientů byla radioterapie ukončena při dosažení dávky < 60 Gy (2 úmrtí v průběhu léčby, 2 toxicita, 1 limitace rizikovými orgány, 1 odmítnutí z osobních důvodů). U 54 % pacientů byla léčba kombinována s chemoterapií.

Výsledky:

Při mediánu poléčebného sledování 6,3 roku bylo zaznamenáno 14 lokálních a 5 distančních selhání. Žádný pacient neselhal regionálně. Pětiletá lokoregionální kontrola byla 77 % (pooperační 80 %, definitivní 72 %, sinus maxillaris 80 %, dutina nosní 79 %), pětiletá distanční kontrola celého souboru byla 90 %. K datu hodnocení zemřelo 26 pacientů, progrese nádoru byla příčinou úmrtí u téměř poloviny z nich. Pětileté celkové přežití bylo 53 % (pooperační 61 %, definitivní 40 %, sinus maxillaris 46 %, dutina nosní 71 %).

Závěr:

Pooperační a definitivní radioterapie umožňuje dlouhodobou kontrolu onemocnění u více než dvou třetin pacientů se sinonazálním karcinomem léčených pooperační a definitivní radioterapií. Dlouhodobého přežívání dosahujeme u více než poloviny léčených.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016